Seminarieprogram


Seminarier på VA Tour Sweden 2019

Se nedan en kort sammanfattning av alla seminarier. Program med tider för respektive ort hittar du här:
Piteå 22 jan
Stockholm 24 jan
Göteborg 29 jan
Malmö 31 jan
Jönköping 5 feb
 
bild

Risker och möjligheter med digitalisering av VA-ledningsnäten
Digitaliseringen ska förändra våra liv i grunden – hur kommer det förändra hur vi tar hand om våra VA-ledningsnät? 
Ett föredrag kring hur smart teknik kan ge möjligheter till bättre koll på VA-ledningsnätens status, och vilka risker och möjligheter det innebär. 
Föredragshållare: Annika Malm, RISE
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Göteborg.

bild

Är VA-branschen rustad för klimatförändringar med kraftigare skyfall?
De "inbygda systemfel" som finns i vårt samhälle, och som nu när vi blir fler människor som vill utnyttja systemet leder till att vi därmed också utnyttjar mer och mer av jordens resurser.

De tre stora utmaningarna; Ekologi, Ekonomi och Energi, hur de hänger ihop och är beroende av varandra.

Att klimatförändringarna "bara" är en av flera olika konsekvenser av mänsklighetens övertramp. Andra konsekvenser är utfiskningen i våra världshav, skövlingen av de tropiska regnskogarna och överutnyttjandet av vatten i stora delar av världen, samt inte minst spridningen av olika miljögifter.

Vi behöver "tuffare" politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. De tre går ofta hand i hand och påverkar varandra. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa.

Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.
Föredragshållare: Pär Holmgren, Länsförsäkringar
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Stockholm.

VA-taxan och projektportföljen - ett betraktelsesätt
Vi på Roslagsvatten har valt att arbeta med en projektportfölj för att kunna hålla reda på alla olika VA-projekt som pågår i olika faser och hur de i sin tur påverkar VA-taxan. VA-projekten har ibland långa genomförandetider och är framtunga vilket innebär att kostnaderna kommer tidigt medan intäkterna kommer först när anläggningsavgifterna betalas. Några frågor som besvaras i föredraget:
Vad är en projektportfölj?
Hur ser projektets ekonomi ut?
Vad innebär lånefinansiering av projekt
Hur bedömer man taxans nivå, för en hållbar VA ekonomi? 
Föredragshållare: Crister Bäckström, Roslagsvatten
Denna föreläsning hålls på alla fem orter.
bild

Digitalisering inom energisektorn – Erfarenheter från branschen
Digitalisering inom energisektorn, med konkreta exempel på vad Mälarenergi gör för att skapa resiliens inom deras verksamhet. 
Vad menar vi med digitaliseringen?
Några digitala teknikområden
Digitalisering inom energisektorn
Erfarenheter från energibranschen
Utmaningar från energibranschen
Några konkreta exempel på digitala lösningar
En av de lösningar vi utvecklar är ”Läcksökning Vatten” där vi har som effektmål att i ett första steg minska odebiterat vatten från 25% till 22% med hjälp av mätardata och visualisering. På sikt ska lösningen kunna förutse var och när en läcka kommer uppstå och kunna ge förslag på åtgärd.
Föredragshållare: Henrik Wickström, Mälarenergi
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Stockholm.

bild

Lyckas med att sänka vattenförbrukningen
Under de senaste åren har många kommuner befunnit sig i en ovan situation med sinande vattenreserver. Informationskampanjer för att spara vatten har snabbt blivit ett viktigt inslag hos många VA-organisationer. Seminariet fokuserar på information/kommunikation och på hur vattenförbrukningen kan minskas hos användarna. Halmstads och Laholms kommuner var de som fick ett riktigt allvarligt läge i vattenförsörjningen under 2017. Under en period lyckades de sänka vattenförbrukningen med cirka 20 procent i området.
Föredragshållare: Michael Svensson, Halmstad kommun
Moderator: Erik Winnfors Wannberg, VA-tidskriften Cirkulation
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Göteborg.

bild

PE100-RC, framtidens tryckrörssystem
Vi berättar om vad PE100-RC är och varför PE100RC är ett givet material för framtidens rörsystem. Det gäller alla rördiameterar, från minsta till största, och oberoende vilken installationsmetod som är aktuell.

 Nätverksägare och projektörer har idag gedigen erfarenhet av nätverk byggda i polyeten, både PE80 och PE100. Det är numera svårt att tänka sig tryckrörsystem utan polyeten. Inte minst här i Sverige, vilket resulterat i en stark marknadsandel. Vad som började med de minsta diametrarna (”slang”) har utvecklats till att även inkludera allt större diametrar. Polyeten 1000 mm är idag väletablerat och utvecklingen uppåt fortgår fortfarande. Livslängd, kombinerat med robusthet att klara besvärliga markförhållanden, helsvetsade läckagefria system, minimerad miljöpåverkan via grävfria installationsmetoder. Det är kombinationen av egenskaper har drivit upp efterfrågan till dagens nivåer. Det är ingen överdrift att utnämna polyeten till en hörnsten i dagens nätverksbyggande.
Mer om PE100-RC>>

Föredragshållare: Lars Höjer, Borealis Polymers (Göteborg, Malmö, Jönköping)
Stephan Kneck, Borealis Polymers (Piteå, Stockholm)

Denna föreläsning hålls på alla orter.

bild

Fra 3D-prosjektering av VA til Beskrivelse
Foredraget handler om hvordan du ved hjelp av en totalløsning for VA-prosjektering; Autocad Civil 3D og Focus CAT VA kan prosjektere VA-nett i 3D tilpasset norske normer og krav. Vi vil vise hvordan du kan eksportere ut mengder fra et 3D-prosjektert VA-nettverk og andre elementer ut til beskrivelse på standardene NS 3420 og prosesskoder til Focus Anbud. Du får også se hvordan du lager detaljtegninger av blant annet kummer i 2D og 3D ved hjelp av Focus VARDAK sitt store produktbibliotek av VA-komponenter fra nesten alle medlemmene i VA og VVS Produsentene (VVP). Foredraget egner seg for deg som jobber med prosjektering av VA-nett eller bare er nysgjerrig på å få vite retning og muligheter på teknologien nå som bransjen digitaliseres.
Föredragshållare: Ieva Halvorsen och Henrik Lundeby Grimstad, Focus Software
Denna föreläsning hålls på alla orter.

bild

Smart vatten med Internet-of-things
Ny teknik med billiga trådlösa sensorer och mätare som skickar realtidsinformation ger nya möjligheter inom VA-sektorn. Sensorer nere i avloppsnätet mäter bräddning och vattenkvalite, för att optimera drift, hitta avvikelser och förbättra rapportering mot myndigheter.

Tekniken gör det också möjligt för vattenverk att automatisera vattenmätaravläsning för att alltid ha uppdaterad information om förbrukning och får dessutom helt nya möjligheter att identifiera läckor och göra effektiv läcksökning.

I Göteborg pågår projektet LoV-IoT - Luft och Vatten med IoT där industri och forskare utvecklar lösningar tillsammans med Kretslopp & Vatten och Trafikverket för att förbättra drift och miljöövervakningen av dag och spillvatten.

Talkpool berättar om möjligheterna, tekniken och lärdomar kring Smart Vatten.
Föredragshållare: Stefan Lindgren, Talkpool
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

bild

Utvecklingen av schaktfria tekniker och hållbarhet
Schaktfritt är framtidens ledningsbyggande för en hållbar miljö. Det är temat för det seminarium som SSTT, kommer att hålla på VA-touren 2019 

Sveriges ledningsnät räcker faktiskt fem varv runt jorden. Vattenledningsnätet är 8.000 mil långt och avloppsnätet 11.400 mil. Utmaningarna i VA-sektorn handlar om tillväxten i samhällen och regioner, hänsynen till ett åldrande ledningsnät, att stora investeringar kräver ekonomiska lösningar och framför allt då klimatsmarta lösningar. 

Om Sverige ska klara att hålla den globala uppvärmningen under två grader och minska utsläppen med 63 procent fram till år 2030, så krävs klimatsmarta lösningar. Miljöbalken stipulerar att hållbara alternativ ska väljas. För att leva upp till målen måste tydliga handlingsplaner fram och ökade krav på redovisningar för att följa upp hur vi kan leva upp till klimatmålen. 

Schaktfria metoder är ett hållbart vägval för ledningsnäten där klimatutsläppen kan minskas med upp till 90% och över 80 procent av alla ledningar kan förnyas schaktfritt. Plusvärdet blir mer infrastruktur för samma peng, minskade transporter och minimalt med schaktarbeten. I framtiden kommer det bli obligatoriskt med förnyelse och underhållsplaner. Schaktfria metoder kommer att öka och fler komplexa projekt kommer att utmana branschen.
Föredragshållare: Hans-Åke Mähler, VAKIN (Piteå)
Henrik Strömbäck, NCC NoDig (Stockholm)
Jonas Mader, NCC NoDig (Malmö, Jönköping)
Seminariet presenteras av SSTT, Scandinavian Society Trenchless Technology
Denna föreläsning hålls på alla orter utom Göteborg.

bild

Ängelholm framtidssäkrar VA-nätet
I början av milleniet spådde politiken i Ängelholm att inflyttningen till kommunen skulle öka och att staden med dess kringorter skulle växa.  Stadens attraktiva geografiska läge samt närhet till både flygplats och europaväg skulle bidra till inflyttningen och kommunen skulle ses som attraktiv plats att leva och bo i. Stora planer på exploatering av både huvudort och kringorter planerades och nya bostads- och industriområden planlades. VA-enheten fick i uppdrag att utreda huruvida det fanns kapacitet i det befintliga reningsverket, och om ledningsnätet kunde ta emot det avloppsvatten som kommande exploatering skulle medföra. En omfattande utredning påbörjades och ganska snart stod det klart att kapaciteten hos både reningsverk och ledningsnät närmade sig sin maxgräns. Ett stort VA-projekt som skulle stäcka sig över kommande decennier tog sin början med allt från utbyggnad av reningsverk till att utöka kapaciteten i ledningsnätet. I dag nästan 15 år senare har vi kommit en bra bit på denna resa och börjar nu se resultatet av en omfattande expansion av den allmänna VA-anläggningen.

Detta föredrag handlar om resan från att ha levt på marginalen av vad ett ledningsnät och reningsverk klarar av till att om ett år ha ett utbyggt och renoverat reningsverk och god kapacitet i ledningsnätet. Med bra utredning, planering och genomförande står nu den allmänna VA-anläggningen väl rustad inför en ( stryk ordet kommande) fortsatt växande kommun.
Föredragshållare: Cornelia Ljungerud & Roger Karlsson, Ängelholms kommun
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Göteborg, Malmö och Jönköping.