loading   Laddar sida...

Välkommen till en heldagsutbildning om K3 med fokus på tillämpningsfrågor och skatt

Ett kompletterande regelverk från BFN måste tillämpas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2013, om inte IFRS tillämpas. K3 är huvudregelverket, och K2 är ett förenklingsregelverk som är tillåtet för mindre företag att använda på frivillig basis.

Det är nu över ett år sedan BFN publicerade K3 och ett stort antal såväl praktiska frågor som tillämpningsfrågor har dykt upp. Dessutom är det viktigt att de skattemässiga aspekterna tidigt identifieras, både vid övergången till K3 och vid den fortsatta tillämpningen av K3.

Många av våra kunder har efterfrågat en fördjupning av de seminarier vi tidigare har erbjudit. På denna heldagsutbildning har vi möjlighet att gå djupare på olika områden.

Innehåll:
Väsentliga skillnader i K3 jämfört med nuvarande svensk redovisning, med fokus på praktiska frågor och tillämpningsfrågor, t ex

• Goodwill
• Ingångsbalansräkning
• Kapitalförsäkring
• Komponentavskrivning

Skattemässiga aspekter att beakta vid såväl övergången till K3 som vid den fortsatta tillämpningen av K3 inom olika områden, t ex

• Beskrivning av vad som gäller för byte av redovisningsprincip
• Finansiella instrument
• Immateriella tillgångar
• Koncernbidrag
• Materiella anläggningstillgångar
• Pensioner
• Praktiska aspekter från ett skatteperspektiv
• Påverkan på uppskjuten skatt
• Varulager

Föreläsare:
• Redovisnings- och skatteexperter från EY.


Kursansvarig:
• Jenny Falk, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, EY, tfn 031- 63 63 88.

Datum: 4 december
Tid: kl. 09.00–16.00 med avbrott för lunch och fika.
Plats: EY:s kontor, Odinsgatan 13, Göteborg.
Avgift: 5 000 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och kursdokumentation.
För mer information kontakta Lisbeth Lindahl via e-post eller tfn 031-63 63 05.

Anmäl dig senast fredag 25 november. Anmälan är bindande. 
Eventuell avanmälan görs senast två veckor innan utbildningsdag.

Varmt välkommen!

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.