loading   Laddar sida...
                                 
Diplomerad handledarutbildning i lärandematriser

Har du och din skola arbetat med bedömning för lärande ett tag men inte riktigt fått till en formativ praktik där eleverna blir ägare av sin egen lärprocess?

I höst startar Johan Alm och Pedagogiskt Centrum, GR ett unikt samarbete där lärandematriser står centrum tillsammans med kollegialt lärande och skolutveckling. Du får en gedigen utbildning i att skapa och undervisa med lärandematriser men också utbildning i att handleda kollegor på din egen eller andra skolor.

 

Handledarutbildningen ska ses som en del av skolans långsiktiga kvalitets-och utvecklingsarbete. Därför ingår ett samarbetspaket med besök från Johan Alm och uppföljning av processledare från GR. Upplägg och kostnad för detta görs upp med den enskilda skolan.

Arbetet på skolan organiseras med fördel i lärgrupper där ni kontinuerligt provar att skapa lärandematriser, vilka ni sedan kan använda i er undervisning och i er klassrumspraktik.

 

Datum:

Utbildningen består av 10 kursdagar, fördelade på fyra träffar med olika teman.

 

Träff 1: 11-13 oktober 2017

Träff 2: 29-30 januari 2018

Träff 3a och 3 b: 7 maj och 30-31 aug 2018, den 30:e aug medverkar även din rektor

Träff 4: 20-21 november 2018

 

Plats: På GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

 

Pris: 15 000 kronor exkl moms inklusive fika och lunch. Kurslitteratur ingår ej i priset.

 

Sista anmälan: fredag 8 september via anmälningslänk.
Efter anmälan kontaktas du och din rektor för mer information och för att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete.


Kontakt:  Johan Alm larandematriser@gmail.com
GR:  kristoffer.creutz@grkom.se  eller  sandra.svensson@grkom.se

 

 

Kursinnehåll för träffarna:

 

Träff 1

Kollegialt skapande av/undervisning med lärandematriser

Deltagaren…

… utvecklar sin förmåga att kollegialt skapa, analysera och ge respons på lärandematriser, med progression i kvalitet, snabbhet, komplexitet och ämnes/stadiebredd.

… fördjupar sig i programvaran LMX med målet att bygga upp en troubleshooting-förmåga.

… beskriver och jämför fördelar/nackdelar med olika tänkbara arbetssätt för undervisning och respons utifrån skilda typer av LM.

 

Litteratur: Lärandematriser (Alm, 2015), Skolutveckling med Lärandematriser (Alm, 2017)

 

 

Träff 2

Undervisning, respons och bedömning utifrån lärandematriser

Deltagaren…

… praktiserar metoder och teorier kring undervisning och respons utifrån lärandematriser, genom att analysera, jämföra och presentera undervisningsupplägg kring LM-arbete för olika elevgrupper och ämnesområden.

… lär sig rutiner för att föra in/föra över elevresultat till kunskapsöversikter och tolka dem.

 

Litteratur: Lärandematriser (Alm, 2015), Kunskapsöversikter (Alm, 2017)
Skolutveckling med Lärandematriser (Alm, 2017),
Synliga mål i skolan (Alm, 2018), textutdrag kring variationsteori och design för lärande,
samt Lundahl, Måhl, Hattie, Wiliam, Nottingham, Vygotski, Dewey m fl.


Träff 3

Skolutveckling och kollegial handledning utifrån lärandematriser

Deltagaren…

… lär sig leda olika moment i LM-arbete samt olika arbetssätt för att handleda kollegor.

… visar grundläggande kunskap om kursplaners upplägg, innehåll och relationer till andra ämnen och stadier.

… jämför konsekvenser av att koppla kunskapskrav till skilda ämnesområden och uppgifter.

.… tillämpar såväl teorier som metoder för att leda kollegiala samtal och skolutvecklingsprocesser inom handledarutbildningens ram.

 

Litteratur: Det professionella lärandets inneboende kraft (Timperley, 2013), Elevnära Skolledarskap (Robinson, 2011), Utmärkt Skolutveckling (Håkansson&Sundberg, 2015),

Skolutveckling med Lärandematriser (Alm, 2017), Synliga mål i skolan (Alm, 2018),

Lgr 11/Lgy 11, Kunskapsöversikter (Alm, 2017)

 

OBS!  
Här förväntas även skolledning delta för att förankra och säkerställa en långsiktig process
.

 

Träff 4

Egen vald fördjupning

Deltagaren fördjupar sig i något av följande tre teman:

# Skapa och undervisa med LM; grupp/temaarbeten och ämnes/stadieövergripande arbete.

# Leda/driva kollegialt lärande och handleda kollegor utifrån LM-arbete på egna skolan.

# Starta upp/driva skolutveckling med lärandematriser på egen och annan skola.

 

Litteratur: Fördjupning i tidigare relevant litteratur + specificerad litteratur för valt tema.


Kursplan

Diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser

 

Övergripande kursmål

 

Efter genomgången utbildning har deltagaren sådan kunskap och erfarenhet kring lärandematrisarbete att hen med relevant stöd kan leda skolutveckling utifrån lärandematriser, både på egen och annan skola.

 

Förväntningar på deltagaren

 

Deltagaren…

… har vid kursstarten läst hela boken  Lärandematriser; att få eleven att förstå.

… skapar egna LM, enskilt, i par och i grupp samt undervisar, ger respons och sammanställer resultat utifrån dessa LM i skilda årskurser, ämnen och med olika tänkbara arbetssätt.

… leder kontinuerligt olika moment i skolans kollegiala LM-arbete, samt prövar att handleda kollegor.

…lägger i samarbete med skolledning  upp en långsiktig strategi för egna skolans LM-arbete kring undervisning, respons, bedömning och målformulering, samt rutiner för att systematiskt sammanställa och analysera skolresultat som grund för detta LM-arbete.

… läser angiven litteratur och tillämpar sina nya kunskaper för att lösa uppgifter såväl på sin arbetsplats som under kursdagar.

 

Kontakt:
Johan Alm: larandematriser@gmail.com
GR:  kristoffer.creutz@grkom.se eller sandra.svensson@grkom.se

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se