Program måndag 20 september

Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess

Välkommen till Stockholm eller se webbsändningen!

 

I den första delen av Arbeta smart inom planering och byggande 2021 lyssnar du till huvudtalare och experter som ger dig inspiration och omvärldskoll inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Denna eftermiddag har du chans att träffa branschkollegor i Stockholm. Antalet platser i lokalen är begränsat så att vi ska kunna mötas tryggt. Vi webbsänder också så att du kan delta på distans.
 

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning. Genom smart digitalisering kan vi effektivisera processerna, korta ned handläggningstiderna, få medskapande invånare och bygga hållbara städer och samhällen.
 
Den 20 september får du inspiration inom området, nutids- och framtidsspaningar och exempel på strategier och ledarskap för att främja utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess. Programmet riktar sig till alla med intresse för digitalisering inom planering, byggande och förvaltning.

Program måndag 20 september kl. 12.00–16.00


Moderator:
Viktor Ginner, till vardags redaktör för omvärldsbevakning på Svensk byggtjänst. Viktor är utbildad journalist med bakgrund på såväl kvällstidning som lokalpress. Han har skrivit mycket om exempelvis stadsplanering och olika typer av utbyggnadsprojekt. På Svensk Byggtjänst skriver han artiklar och gör webb-TV. Viktor programleder också Snåret – en podcast om den snåriga byggprocessen.

12:00 lunch för deltagare i Bryggarsalen

Pass 1: 13:00 - 14:00

Omvärldsspaning – digitalisering i samhällsbyggnadssektorn

Vad händer inom området? Vilken ny spännande teknologi har dykt upp och hur används den idag? Vår moderator Viktor Ginner gör ett svep och reflekterar. 
Viktor Ginner, moderator
 

Ett bättre samhälle med hjälp av AI 

När Göran tittar på or­ga­ni­sa­tio­ner i fram­kant ser han ofta modiga ledare och eldsjä­lar inom den or­ga­ni­sa­tio­nen. De här ledarna är alltid på jakt efter nya idéer, sam­ar­be­ten, metoder och verktyg för att ge­nom­fö­ra sina vi­sio­ner. En verk­tygs­lå­da som de upp­täckt tidigt är ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, AI. Det är här Görans passion finns – att arbeta nära och stötta dessa att nå sina mål genom att dra nytta av AI. Och upp­täc­ka de långt­gå­en­de möj­lig­he­ter AI ger – inte minst i arbetet att skapa ett bättre sam­häl­le.


Göran Lindsjö arbetar som senior rådgivare i Nordamerika och Europa till företagsledningar, politiker och ledare inom välfärden.
 

Digitalisering och techbranschen som möjliggörare

Sverige har de bästa av förutsättningar för att vara ledande inom digitalisering och förnyelse i samhället i stort, inom näringslivet och i den offentliga sektorn. Digitaliseringen är idag en av de starkaste förändringsfaktorerna som driver samhällsutvecklingen framåt. Men mycket återstår att göra för att Sverige ska nyttja digitaliseringens fulla potential.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen (snart TechSverige)
 

14:00-14:30 Paus

 

Pass 2: 14:30 - 16:00

Ledarskap för digital omställning – "lightning talk"

Korta inspel från tre aktörer som delar med sig av sina erfarenheter och tankar om ledarskap för framgångsrik digitalisering.

Kajsa Simu, adj. lektor LTU, egenföretagare, konsult och rådgivare
Anders Rydén, verksamhetsutvecklare på enheten för innovation, Lantmäteriet
Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö kommun


 

Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen

Digital tvilling har potentialen att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och har stor potential att vara länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Med detta som bakgrund startade Smart Built Environment en förstudie benämnd Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Här tar du del av viktiga resultat och rekommendationer från förstudien. 

Andreas Ask, senior projektledare och projektpartner, E&A Development AB och projektledare för Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen, Smart Built Environment 

 

Digitala tvillingar av städer

Här får du ta del av det spännande arbetet inom digitala tvillingar av städer i Sverige. Anders kommer även att lyfta både intressanta tillämpningsexempel och forskningsresultat.

Anders Logg är professor i beräkningsmatematik och föreståndare för Sveriges nationella center för utveckling av digitala tvillingar av städer – Digital Twin Cities Centre vid Chalmers.
 

15:50 Slutord för dagen
 
Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance
 

Anmäl dig! 

28 september
Datadriven utveckling i tidiga skeden
Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling.


4 oktober
BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Här presenteras goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.


11 oktober
Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning
Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser?