Program tisdag 28 september

Datadriven utveckling i tidiga skeden för ökad hållbarhet

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera fler invånare och ta fram bästa möjliga planeringsunderlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Den 28 september ger vi dig en heldag om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling – för ökad hållbarhet.

Program tisdag 28 september, kl. 10.00–16.00 (digitalt)

Vi reserverar oss för vissa ändringar i programmet.

Moderatorer

 • Kl. 10.00-12.00: Jenny Carlstedt, Geoforum Sverige och Andreas Huss, RISE
 • Kl. 13.00-15.00: Julie Améen och Jin Moen, styrelseledamöter Geoforum Sverige
 • Kl. 15.00-16.00: Ante Erixon , styrelseledamot Geoforum Sverige


Pass 1: 10:00 - 11:10

Mänskliga och smarta städer: Olika metoder för att mäta livskvaliteten i städer

Lior Steinberg kommer att berätta om hur man använder smart teknik för att utforska staden ur ett så kallat mänskligt perspektiv. Han kommer att delge sina insikter om hur man mäter kvaliteten på grönområden och hur man mäter den utsikt som invånarna har från sina boenden. Han kommer också att ge svar på frågor som: Kan tillgänglighetsstatistik informera oss var vi ska investera våra resurser? Vad händer om vi vill att alla barn ska nå skolan utan att korsa en väg?

Lior Steinberg, Urban Planner and Co-founder Humankind (Holland)
Lior Steinberg är samhällsplanerare och medgrundare av Humankind, en multidisciplinär grupp som accelererar övergången till ”urban happiness” för alla. Han hjälper städer att se bortom funktionalitet och planera för urbana platser som får människor att le.
 

Stadsbyggande för socialt hållbara städer: digitalisering som stöd

Inom sin forskning har Ann Legeby och hennes kollegor utvecklat metoder och angreppssätt för att öka förståelsen för stadsbyggandets roll i relation till segregation och ojämlika livsvillkor. Planerings- och stadsbyggnadspraktiken har stort mandat att kunna öka den sociala hållbarheten. Ta del av resultat från forskningsprojekt, ofta genomförda i nära samverkan med kommuner och där även utbildnings- och kompetenshöjande insatser har ingått.


Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad, KTH Arkitektur
 

11:00-11:10 Paus

 

Modellering och visualisering för hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet

Uppsala kommun har framgångsrikt jobbat med utveckling och tester med ArcGIS Urban & Dashboard i planarbetet. Hör om det samt utmaningar och möjligheter med webbaserad kommunikation av 3D-modeller. Som en av Sveriges nio första kommuner i satsningen Klimatneutrala städer 2030 jobbar Uppsala så klart med digital teknik för att nå detta mål. Här får du höra om indikatorer och visualisering av klimatpåverkan för planförslag och utbyggnadscenarior.

Svante Guterstam, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Petr Bocharnikov, digital strateg och stadsplanerare, Sweco

 

Nationellt arbete för en digital samhällsbyggnads-process – korta inspel från ansvariga myndigheter
 

 • Malin Klintborg, uppdragsledare, Lantmäteriet

 • Frida Jonsson, tf uppdragsägare digitalisering, Boverket
 • Elisabet Weber, nationell förvaltningsledare samhällsplanering, Länsstyrelsern
 • Ann Åkerskog, Naturvårdsverket
12:00 - 13:00 Lunchpaus

 

Pass 2: 13:00-16:00

Medborgarinflytande och barnperspektiv i planeringsarbetet i Sundsvall

I denna presentation hör du om praktiska lösningar för dialog och tillgänglighet i olika skeden av kommunens översiktsplanering och resultat från en förstudie om ”Det digitala stadsrummet – en digital tvilling till stöd för analys av socialt och miljömässigt hållbar mobilitet för unga”. 

 • Sundsvall är i slutfasen för en ny ÖP och delar med sig av hur de arbetat med och löst sina särskilda ambitioner inom digitalt planeringsunderlag, tidig dialog och samråd om planförslag. 
 • ”Det digitala stadsrummet” handlar bland annat om att minska stuprören i kommunens praktiska planeringsarbete särskilt adresserat barn och ungdomars hållbara mobilitet. Ta del av projektets resultat!

Ulrika Edlund, planeringsarkitekt, Sundsvalls kommun
Åsa Jadelius, geodatastrateg, Sundsvalls kommun

Regionala analyser för ökad jämlikhet och jämställdhet i samhällsplaneringen i Kungsbacka

Kartläggningar av befolkningens socioekonomiska och demografiska egenskaper är ett viktigt verktyg för att synliggöra stora variationer i jämlikhet och jämställdhet, samt utmaningarna det innebär. I samarbete med Göteborgsregionen tittar Kungsbacka kommun på olika metoder för att hantera statistik i arbetet med sociala faktorer som jämlikhet, jämställdhet och trygghet i stadsplaneringen. Resultaten integreras med pågående arbete med fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.

Andrea Ericsson, planarkitekt, Kungsbacka kommun

Kort Paus 5 min

Tre kommuner om digitala detaljplaner, tillgängliggörande och anslutning till nationella geodataplattformen

Den första januari 2022 närmar sig snabbt. Vid detta datum ska nya detaljplaner vara digitala, följa den nationella standarden och tillgängliggöras genom Lantmäteriets nationella geodataplatform. I denna presentation berättar tre kommuner om sina erfarenheter. Fokuset kommer att ligga på både befintliga och nya planer. Hur kan man praktiskt jobba med Handboken för digitala detaljplaner och vad gör man om man inte är redo för att följa de nya kraven? Nyfiken? Välkommen till passet!

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun
Malin Sträng, chef Kart- och GIS-avdelningen, Värmdö kommun
Frida Hammarlind, planarkitekt, Örebro kommun 

Mentifrågor:
Digitala detaljplaner och nationella geodataplattformen

 

Panel svarar på publikfrågor på tema digitala detaljplaner och nationella geodataplattformen  som ska ge åtkomst till all geodata i samhällsbyggnadsprocessen!

I panelen ingår:

 • Malin Sträng, chef Kart- och GIS, Värmdö kommun
 • Niklas Eriksson, geodatastrateg, Örebro kommun. 
 • Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun
 • Maya Österberg, informationsutvecklare, Lantmäteriet. 
 • Klara Falk, planeringsarkitekt, Boverket. 
 • Christina Thulin, expert planering och byggande, SKR
   

Kort Paus 5 min

Ny teknik på pågående plan- och exploateringsprojekt

Hur kan man gå tillväga för att testa ny teknik på pågående plan- och exploateringsprojekt? Elisabeth presenterar konkreta exempel på hur det arbetet kan bedrivas och beskriver några av de praktiska workshops som har genomförts i Salems kommun. Bland annat inom drönar- och markskanning tidiga skeden, användning av parametrisk/generativ design inför beslut om planbesked samt upphandling av strukturplan för att möjliggöra återanvändning av data inför detaljplanering.

Elisabeth Argus, Vd för BonaCordi AB och tidigare styrelseordförande för Geoforum Sverige. 

Endast samarbete kan skapa en digital samhällsbyggnadsprocess! 
Alla ser behovet av en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, men hur tar vi oss dit? Umeå kommun har successivt styrt om sitt fokus i arbetet med digitalisering till att mer och mer handla om samarbete. På konferensen delar Mikael Brändström med sig av kommunens erfarenheter kring samarbete över avdelnings- och förvaltningsgränser. Hör om vad som har fungerat bra och effekterna av det, samt vad de har lärt sig och om det finns saker de velat göra annorlunda. 

Mikael Brändström, strategisk chef, Umeå kommun

Anmäl dig!

20 september
Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess
Huvudtalare och panelsamtal ger dig inspiration och omvärldskoll under konferensens första halvdag. Här har du dessutom chans att träffa branschkollegor i Stockholm!


4 oktober
BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Här presenteras goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.


11 oktober
Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning
Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser?