Program tisdag 28 september

Datadriven utveckling i tidiga skeden för ökad hållbarhet

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera fler invånare och ta fram bästa möjliga planeringsunderlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Den 28 september ger vi dig en heldag om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling – för ökad hållbarhet.

Program tisdag 28 september, kl. 10.00–16.00, digitalt 


Programmet är under utveckling och uppdateras löpande. I slutet av augusti kommer programmet att kompletteras med tider.
 

Human and Smart Cities: Different approaches to measure the quality of life in cities

Lior Steinberg will present how to use smart technologies to explore the city from the so-called Humankind perspectives. He will give you his insights on how to measure the quality of green spaces and how to measure the views residents have from their houses. He will also give answers to questions like: Can accessibility metrics inform us where to invest our resources? What if we wanted all children to reach school without crossing a road? 

Lior Steinberg, Urban Planner and Co-founder Humankind (Holland)

Lior Steinberg är samhällsplanerare och medgrundare av Humankind, en multidisciplinär grupp som accelererar övergången till ”urban happiness” för alla. Han hjälper städer att se bortom funktionalitet och planera för urbana platser som får människor att le.

Lior började sin karriär som programmerare på The Israeli Computer and IT Directorate. Efter det tog han teknologie masterexamen inom samhällsplanering vid Stockholms universitet. Sedan 2016 har han jobbat med stadsplanering i Nederländerna, Israel och andra länder i Europa. Alla projekt han har engagerat sig i har en sak gemensamt: de skapar invånarorienterade städer. I sitt arbete har han fokus på att teknologi ska användas för invånares och städers verkliga behov. Lior vill göra städer bättre med betoning på det lokala, innovativa lösningar och medborgarinflytande i stadsplaneringen.

 

Stadsbyggande för socialt hållbara städer: digitalisering som stöd

Inom sin forskning har Ann Legeby och hennes kollegor utvecklat metoder och angreppssätt för att öka förståelsen för stadsbyggandets roll i relation till segregation och ojämlika livsvillkor. Planerings- och stadsbyggnadspraktiken har stort mandat att kunna öka den sociala hållbarheten. Ta del av resultat från forskningsprojekt, ofta genomförda i nära samverkan med kommuner och där även utbildnings- och kompetenshöjande insatser har ingått.


Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad, KTH

Ann Legeby är professor i tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur. Forskningen fokuserar på stadsbyggnad och framför allt den sociala dimensionen där segregation, jämlika livsvillkor och den byggda miljöns förutsättningar för stadsliv är centrala frågor. Ann har bland annat studerat hur segregation och ojämlika livsvillkor kan förstås och beskrivas baserat på metoder som beaktar den byggda miljön och på ett sätt som har relevans från ett arkitektur- och stadsbyggnadsperspektiv. Kartläggningar av ojämlika livsvillkor har genomförts i flera kommuner, till exempel i Stockholm, Södertälje, Göteborg och Uppsala. Ann har även varit verksam inom praktiken och arbetat med stadsbyggnad, planering, utredningar och gestaltning av offentliga platser.
 

Modellering och visualisering för hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet

Uppsala kommun har framgångsrikt jobbat med utveckling och tester med ArcGIS Urban & Dashboard i planarbetet. Hör om det samt utmaningar och möjligheter med webbaserad kommunikation av 3D-modeller. Som en av Sveriges nio första kommuner i satsningen Klimatneutrala städer 2030 jobbar Uppsala så klart med digital teknik för att nå detta mål. Här får du höra om indikatorer och visualisering av klimatpåverkan för planförslag och utbyggnadscenarior.

Svante Guterstam, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Petr Bocharnikov, digital strateg och stadsplanerare, Sweco

 

Digital fika i grupper

 

Nationellt arbete för en digital samhällsbyggnadsprocess – korta inspel från ansvariga myndigheter
 

 • Mikael Jardbrink, strateg digital samhällsbyggnad, Boverket. Mikael är planeringsarkitekt och har jobbat med digitaliseringsfrågor sedan 2005.
 • Malin Klintborg, uppdragsledare, Lantmäteriet
 • Elisabet Weber, nationell förvaltningsledare samhällsplanering, Länsstyrelsern
 • Ann Åkerskog, Naturvårdsverket
Lunchpaus
 

Regionala analyser för ökad jämlikhet och jämställdhet i samhällsplaneringen i Kungsbacka

Kartläggningar av befolkningens socioekonomiska och demografiska egenskaper är ett viktigt verktyg för att synliggöra stora variationer i jämlikhet och jämställdhet, samt utmaningarna det innebär. I samarbete med Göteborgsregionen tittar Kungsbacka kommun på olika metoder för att hantera statistik i arbetet med sociala faktorer som jämlikhet, jämställdhet och trygghet i stadsplaneringen. Resultaten integreras med pågående arbete med fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.

Andrea Ericsson, planarkitekt, Kungsbacka kommun

Medborgarinflytande och barnperspektiv i planeringsarbetet i Sundsvall

I denna presentation hör du om praktiska lösningar för dialog och tillgänglighet i olika skeden av kommunens översiktsplanering och resultat från en förstudie om ”Det digitala stadsrummet – en digital tvilling till stöd för analys av socialt och miljömässigt hållbar mobilitet för unga”. 

 • Sundsvall är i slutfasen för en ny ÖP och delar med sig av hur de arbetat med och löst sina särskilda ambitioner inom digitalt planeringsunderlag, tidig dialog och samråd om planförslag. 
 • ”Det digitala stadsrummet” handlar bland annat om att minska stuprören i kommunens praktiska planeringsarbete särskilt adresserat barn och ungdomars hållbara mobilitet. Ta del av projektets resultat!

Ulrika Edlund, planeringsarkitekt, Sundsvalls kommun
Åsa Jadelius, geodatastrateg, Sundsvalls kommun

Tre kommuner om digitala detaljplaner, tillgängliggörande och anslutning till nationella geodataplattformen

Den första januari 2022 närmar sig snabbt. Vid detta datum ska nya detaljplaner vara digitala, följa den nationella standarden och tillgängliggöras genom Lantmäteriets nationella geodataplatform. I denna presentation berättar tre kommuner om sina erfarenheter. Fokuset kommer att ligga på både befintliga och nya planer. Hur kan man praktiskt jobba med Handboken för digitala detaljplaner och vad gör man om man inte är redo för att följa de nya kraven? Nyfiken? Välkommen till passet!

Frida Hammarlind, planarkitekt, Örebro kommun
Malin Sträng, chef Kart- och GIS-avdelningen, Värmdö kommun
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun
 

Gruppdiskussioner: Digitala detaljplaner och nationella geodataplattformen
 

Panel svarar på publikfrågor på tema digitala detaljplaner och nationella geodataplattformen  som ska ge åtkomst till all geodata i samhällsbyggnadsprocessen!

I panelen finns:

 • Malin Sträng, chef Kart- och GIS, Värmdö kommun
 • Niklas Eriksson, geodatastrateg, Örebro kommun. Niklas har en bakgrund som systemleverantör och IT-konsult.
 • Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun
 • Maya Österberg, informationsutvecklare, Lantmäteriet. Maya är arbetspaketsledare för Nationella specifikationer Detaljplan.
 • Klara Falk, planeringsarkitekt, Boverket. Klara arbetar med frågor om detaljplanering på alla möjliga sätt, nu senast som ansvarig för föreskrifterna om detaljplan och planbeskrivning
 • Christina Thulin, expert planering och byggande, SKR
   

Bygglovsprocessen – från ansökan till arkivering
Norrtälje kommun har jobbat länge med att digitalisera hela ärendeflödet inom bygglov, från ansökan till arkivering. Utvecklingsområden den senaste tiden har bland annat varit automatisering och robotisering. Ta del av Norrtäljes framgångar och lärdomar!  

Johan Andersson, chef för bygglovsavdelningen, Norrtälje kommun
Carl-Magnus Brännström, Norrtälje kommun

 

Endast samarbete kan skapa en digital samhällsbyggnadsprocess! 
Alla ser behovet av en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, men hur tar vi oss dit? Umeå kommun har successivt styrt om sitt fokus i arbetet med digitalisering till att mer och mer handla om samarbete. På konferensen delar Mikael Brändström med sig av kommunens erfarenheter kring samarbete över avdelnings- och förvaltningsgränser. Hör om vad som har fungerat bra och effekterna av det, samt vad de har lärt sig och om det finns saker de velat göra annorlunda. 

Mikael Brändström, strategisk chef, Umeå kommun

Anmäl dig!

20 september
Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess
Huvudtalare och panelsamtal ger dig inspiration och omvärldskoll under konferensens första halvdag. Här har du dessutom chans att träffa branschkollegor i Stockholm!


4 oktober
BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Här presenteras goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.


11 oktober
Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning
Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser?