Måndag 11 oktober

Obrutna informationsflöden 
från idé till förvaltning

Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser? Det blir du klokare på under detta webbinarium.

Program måndag 11 oktober 12.00-15.00 (digitalt)

Vi reserverar oss för vissa ändringar i programmet.

 
Moderatorer:
Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige
Jenny Carlstedt är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta samhällen och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Sedan 2020 är hon också styrelseordförande inom Geoforum Sverige. Jenny har erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor, och har god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.
 
Lars Lidén, BIM Alliance  
Lars Lidén arbetar på Meta med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och projekt. Han har lång och bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen genom sin bakgrund som utvecklingschef, chef för projektenheten och hållbarhetschef på Specialfastigheter Sverige AB samt konsult på AB Jacobson&Widmark (WSP). Lars är också engagerad inom BIM Alliance verksamhet.
 
 

Pass 1: 12:00- 12:50

Löser mjukvaran alla bekymmer?

Många organisationer i Sverige ligger långt framme i sin planering av digitalisering och vad man vill utveckla. Men när man ska gå från ord till handling stöter man ofta på hinder. Detta leder till frustration, digitala glapp, utmaningar, missade möjligheter med mera. Vi delar med oss av vår syn på hur samverkan med mjukvaruleverantörer både kan hjälpa och stjälpa i arbetet med digitalisering och obrutna informationsflöden. Pontus och Oscar kommer att ge dig ett antal små redskap som du kan använda redan imorgon för att öka samverkan med just dina leverantörer.


Oscar Monell, Customer Success Manager, Esri Sverige
Oscar Monell är utbildad samhällsgeograf och GIS-expert med lång erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. 

Pontus Bengtson, Customer Outcome Executive, Autodesk
Pontus är ingenjör i botten och har jobbat i samhällsbyggnadsbranschen hela sitt 25 åriga yrkesliv hos företag som Tyréns, WSP och Plan B. 
 

Obruten information från idé till förvaltning – ett praktikfall från Karlskrona


Sedan tre år tillbaka bygger Karlskrona kommun upp en stadsinformationsmodell även kallat digital tvilling, där de använder teknik inom AI, IoT, BIM och parametrisk design. Detta är inte bara ett verktyg för planavdelningen utan för alla förvaltningar, företag, akademier och medborgare m.fl. Kommunen som helhet har en bit kvar att koppla samman alla informationsmodeller till obrutna flöden för en hållbar utveckling, men genom samarbete och samverkan internt och externt är Karlskrona på väg i rätt riktning. Föreläsningen kommer att fokusera på detaljplanens plattform i den digitala tvillingen och visa på det obrutna flöde som planarkitekterna jobbar med i GIS och BIM modeller i samhällsbyggnadsprocessen, från skapandet av de digitaliserade detaljplanerna till medborgardialogen genom den digitaliserade planbeskrivningen.

Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt, Karlskrona kommun. Hon har erfarenhet från både BIM- och GIS-miljö och fokuserar på medborgardialog genom visualisering med 3D-, VR- och AR-teknik i samhällsbyggnadsprocessen.
 

12:50-13:10 Paus 

Pass 2: 13:10- 15:00

Kan datamallar hålla reda på miljöinformation och klimatbelastning?
 

Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef/hållbarhetspecialist på Skanska och projektledare för Smart Built projektet; Data Templates – Proof of Concept


 

En sektor med samsyn – jakten på en nationell strategi

Projektet ”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation” är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environments temaområde Informationsinfrastruktur. Visionen för denna gemensamma strategi som tagits fram är en samhällsbyggnadssektor där samsyn råder kring vad som ska prioriteras avseende standardisering för att främja en effektiv informationshantering. Projektet har arbetat fram en strategi som utöver ett ramverk för kommande strategiperioder också innehåller förslag till ett antal projekt som skulle genomföras. Projekt som alla syftar till att skapa en gemensam informationsstruktur med maximal brukarnytta.

Anna Neidenström, Specialist Digital Projekthantering & BIM, Trafikverket


 

Den Nationella geodataplattformen - en möjliggörare för obrutna informationsflöden 

Målet med nationella geodataplattformen är en effektivare samhällsbyggnadsprocess där alla har tillgång till nationellt standardiserad digital information. Informationen är tillgänglig för alla, såväl privatpersoner som intressenter inom samhällsbyggnadsprocessen, från en och samma tjänst.

 

De två första informationsmängderna, i raden av många fler, är digitala detaljplaner och utökad byggnadsinformation.

 

Malin Klintborg, uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess Lantmäteriet

 

Vägen framåt för en smart sektor

Ett samtal om visioner och framtid.

Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst 
Annika Andreasen vd, SIS
Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance
Sofi Almqvist, vd, Geoforum Sverige


 

15:00 Konferensen avslutas

Anmäl dig!


20 september
Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess
Huvudtalare och panelsamtal ger dig inspiration och omvärldskoll under konferensens första halvdag. Här har du dessutom chans att träffa branschkollegor i Stockholm!

28 september
Datadriven utveckling i tidiga skeden
Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling.


4 oktober
BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Här presenteras goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.