Program

09.30 - 10.00
Registrering och fika
10.00 - 10.15
Inledning och välkomsthälsning
Riksbibliotekarie Karin Grönvall (KB) inleder Träffpunkt biblioteksplaner 2019
10.15 - 10.55

Vem är den digitala biblioteksanvändaren?
En minoritet av den svenska befolkningen väljer att använda digitala bibliotekstjänster. Vilka är då dessa personer? Katarina Michnik, universitetslektor på Högskolan i Borås, redogör för detta bland annat utifrån SOM-data.  Artikel i SOM-rapport Storm och stiltje 2019

10.55 - 11.00
Bensträckare
11.00 - 11.10
Har statens satsning Digitalt först gjort avtryck i planerna? 
Kerstin Olsson, projektledare på Kungliga biblioteket, reflekterar utifrån de regionala biblioteksplanerna. 
11.10 - 11.30
Från plan till individ - region och kommun i samhandling för digital delaktighet
Birgitta Markusson, regionbibliotekschef och Marina Eklund, projektledare Digitalt först med användaren i fokus, på Regionbibliotek Norrbotten berättar om samarbetet med kommunerna för ökad digital kunskap hos bibliotekspersonalen
11.30 - 12.00
Bordsdiskussion med mentimeterfrågor
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 13.20
Trend 2019 med utgångspunkt i de regionala biblioteksplanerna
Elisabet Rundqvist, handläggare på Kungliga biblioteket reflekterar över tendenser i biblioteksplanerna.
13.20 - 13.45
Hur får tillgänglig läsning plats i biblioteksplanerna?
Tobias Willstedt, handläggare och Helena Kettner Rudberg, enhetschef på Myndigheten för tillgängliga medier, har läst och analyserat hur tillgänglig läsning beskrivs i biblioteksplaner
13.45 - 14.15
Centrum är där vi lever våra liv – hur kan vi bidra till likvärdiga förutsättningar i glesbygd och storstad?  
De två senaste årens ansökningar till Stärkta bibliotek visar upp stora skillnader mellan olika kommuner i förutsättningarna att leva upp till bibliotekslagen. På uppdrag av Kulturrådet har Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, kartlagt vilka möjligheter folkbibliotek i glesbygd har att leva upp till lagen. Nina Ström, handläggare för läsfrämjande och bibliotek på Kulturrådet, reflekterar över betydelsen av samverkan och projektmedel när biblioteksplanerna ska omvandlas till verksamhet.
14.15 - 14.45
Eftermiddagsfika, bordsdiskussion med mentimeterfrågor
14.45 - 15.25
Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner.
Johanna Rivano Eckerdal, universitetslektor på Lunds universitet och Hanna Carlsson, universitetslektor på Linnéuniversitet presenterar sin studie som publicerades 2018. Syftet med studien har varit att undersöka vilka betydelser idag tillgängliga styrdokument tillskrivs av för folkbiblioteket centrala aktörer (politiker, tjänsteperson, bibliotekschef, bibliotekspersonal) samt hur dessa styrdokument gestaltas i folkbibliotekets dagliga verksamhet. Därigenom har de sökt nå kunskap om förekomsten av konflikter eller spänningar i såväl den strategiska som den dagliga verksamheten som kan ha sitt upphov i att styrdokument finns på lokal, regional och nationell nivå och hur folkbiblioteken i så fall hanterar dem. Rapport Styrande dokument i vardagen
15.25 - 15.30
Avslutning
Anna Lundén (KB)
Moderator är Peter Axelsson, kommunikationsstrateg Kungliga biblioteket