Temasessioner - Session 2

Fredag 10 januari kl 09.30-11.45


Tema 1: Digitalisering

Välfärdsutmaningarna inom offentlig sektor kan ses som enormt komplexa att hantera. Därför uppfattas digitalisering, nyttjandet av nya tekniska lösningar och hjälpmedel, som en universallösning. Digitaliseringen påverkar alla välfärdens aktörer; brukare, patienter, medborgare, chefer och medarbetare. Utmaningen för offentliga organisationer handlar därför om vad man bör digitalisera, hur man ska göra och hur införandet av ny teknik påverkar och förändrar beteenden och arbetssätt inom och mellan aktörerna. I detta tema sätter vi därför fokus på hur olika offentliga organisationer i praktiken gör för att digitalisera verksamheten och vilka utmaningar de behöver hantera men också vilka erfarenheter som finns från forskning.


Session 2: Verksamhetsutveckling och agilitet – hur gör man?

Session två handlar om hur kraven på en mer effektiv, produktiv och tillgänglig offentlig verksamhet skapar behov av att använda nya metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Införandet av nya digitala verktyg och hjälpmedel kan underlätta för olika aktörers arbete och nyttjande av tjänster, men ger samtidigt upphov till behovet av ett förändrat arbetssätt. I den här sessionen kommer vi därför att sätta fokus på verksamhetsutveckling och agilitet.
 
De frågor som kommer att tas upp är: vad betyder agil och vad innebär ett agilt arbetssätt i praktiken. Vidare hur kan man organisera och arbeta med agilitet inom offentlig verksamhet för att möta krav och förväntningar hos olika aktörer. Vilka forskningsmässiga och praktiska erfarenheter finns? Vad innebär det agila arbetssättet för chefer och medarbetare i praktiken? Hur kan det agila arbetssättet stödja verksamhetsutveckling och hur kan införandet av nya tekniska hjälpmedel och verktyg i sin tur skapa nya utmaningar och möjligheter. Sessionen kommer ge olika exempel på hur man kan hantera utmaningen med att nya tekniska hjälpmedel ger upphov till behoven av nya arbetssätt som ställer särskilda krav på chefer och medarbetare, men som också involverar brukare, patienter och medborgare.

Moderator: Per Thilander, Handelshögskolan

Medverkande:
Tomas Gustavsson, doktorand, Karlstad universitet
”Vad forskningen säger om agila arbetssätt och dess effekter samt varför de fungerar i praktiken”
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef och Filippa Kurdve, tf chef Huvuduppdrag Hälsa, Ängelholms kommun
”Agilt arbetssätt – att verka i förändring utan slut. Så byggde Ängelholm en agil kommun med fokus på framtiden och välfärden”
Fredrik Hansson, utvecklingsledare, Södra Älvsborgs sjukhus, VGR
”Verksamhetsutveckling och digitala verktyg - exemplet RPA på SÄS”

Lokal: SEB-salen
 


Tema 2: Styrning & uthållighet

Alla organisationer påverkas av förutsättningar som ges och tryck som sätts från omgivningen. Dessa är ofta kortsiktiga och snabbt föränderliga. Samtidigt har offentlig sektor en ständig utmaning i att balansera en god verksamhet mot tillgängliga ekonomiska resurser. Utmaningarna är långsiktiga och kräver investeringar och satsningar som endast över tid och med ihärdighet kan förväntas stödja verksamheten.

I detta tema sätter vi fokus på hur vi kan bli uthålliga i vår styrning och organisering för att skapa stabilitet och arbetsutrymme när så mycket i vår omgivning driver på mot tvära kast och snabba omställningar. 


Session 2: Kommunalt självstyre och fragmenterad styrning – vägar framåt

Session två fokuserar på statens styrning av kommunal verksamhet, som idag sker via många parallella kanaler, gällande såväl verksamhetens omfattning och kvalitet som finansiering. Hur påverkas den kommunala verksamheten av nationella granskningsorgan, specialdestinerade statsbidrag och mångfacetterad målstyrning och hur kan vi i denna kontext bedriva en långsiktig styrning för en över tid uthållig verksamhet?

Sedan kommunallagen skapades har lokal självständighet varit en grundbult i vår offentliga modell. Under senare tid har denna modell utmanats av ett allt större detaljintresse från riksnivå och den allmänna debatten. Detta lockar till införande av många nya styrmodeller, som riskerar att bli parallella till vår befintliga verksamhet, samt riskerar att verksamheten måste ägna mycket kraft åt brandkårsutryckningar till det som för tillfället uppmärksammas.
Detta innebär också en grundläggande utmaning när det gäller finansieringsmodellen av offentlig sektor, där helheten i en lokal verksamhet riskerar att nedprioriteras via fokus och finansiering av delprocesser i verksamheten. Under sessionen lyfter vi erfarenheter från kommuners arbete med att hantera ökade krav på flexibilitet och mer osäker finansiering.

Moderatorer:
Mikael Cäker och Johan Åkesson

Medverkade:
David Ryffé, forskare, Göteborgs universitet
Simon Cederholm,tf ekonomichef, Göteborgs stad
Jan Holmlund, sektorschef Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder,  Göteborgs stad

Lokal:  B 32


Tema 3: Organisering & arbetsmiljö

Under konferensens tredje tema ställer vi den övergripande frågan; hur kan arbetet inom välfärden organiseras för ett hållbart arbetsliv, präglat av engagemang och arbetsglädje?

 

Session 2: Varför är det särskilt svårt att jobba med arbetsmiljö där det behövs som mest?

Välfärdssektorns förmåga att behålla och attrahera nya medarbetare är avhängigt dess förmåga att skapa goda arbetsmiljöer. I takt med att kraven på en god organisatorisk och social arbetsmiljö har skärpts och förtydligats så kan arbetsgivaren behöva stöd i att arbeta systematiskt med frågan. Under denna session får vi ta del av erfarenheter från experter som arbetat med konkret arbetsmiljöarbete inom välfärden. Vi får dels möta Suntarbetslivs resursteam som stöttat främst kommunala arbetsplatser utifrån ett främjande perspektiv.

Dels får vi ta del av erfarenheter från en arbetsmiljösatsning som gjorts på arbetsplatser med ett tufft utgångsläge inom Västra Götalandsregionen. Mats Eklöf, psykolog och forskare som bland annat skrivit boken Psykosocial arbetsmiljö förklarar vilka psykologiska och mellanmänskliga mekanismer som är igång på arbetsplatser där arbetsbelastningen är hög och folk är stressade och vad som behövs för att onda spiraler ska kunna brytas. Hur arbetar man systematiskt och processorienterat med organisatorisk och social arbetsmiljö inom välfärden?

Moderatorer:
Lisa Björk och Linda Corin, Institutet för stressmedicin

Medverkande:
Mats Eklöf, forskare,  Göteborgs universitet. Den onda spiralen - om hur stress och hög arbetsbelastning påverkar förutsättningar för arbetsmiljöarbetet
Ann-Sofie Karlsson, Suntarbetsliv, Erfarenheter från Suntarbetslivs Resursteam
Marica Heimdahl, Institutet för stressmedicin Slutsatser från arbetsmiljösatsningen
Anna Pramborg, Suntarbetsliv
Caroline Kullberg, HR-strateg, Karlstads kommun

Avslutande panel med
Ola Hafström, VerksamhetschefVO AnOpIva Neonatal Barn, Sahlgrenska, VGR, Caroline Kullberg, Mats Eklöf och Ann-Sofie Karlsson

Lokal:  Volvosalen
 


Tema 4: Leda för framtidens välfärd

Det pågår en diskussion om hur tilliten kan stärkas i styrning och ledning av välfärdssektorn. Det kan antas att en tydlig och väl avvägd styrning kan skapa goda förutsättningar för ledningsarbete, som i sin tur är en förutsättning för nöjda medarbetare och en kvalitativ verksamhet. Under konferensens fjärde tema ställer vi den övergripande frågan; hur kan arbetet inom välfärden organiseras för ett hållbart arbetsliv, präglat av engagemang och arbetsglädje? Konferensens fjärde tema fokuserar på det konkreta ledningsarbetet, hur får man till tillit i praktiken?


Session 2: Leda för tillit

Leda för tillit – i praktik och teori handlar session två om. Ruddi Porsgaard har varit involverad i ett projekt inom äldreomsorgen på Norra Hisingen i Göteborg som de själva beskrivit i en rapport (Vägen till den visa organisationen – en modell för tillitsorganisering). Projektet har fokuserat på flera olika strategiska områden parallellt; medarbetarskap, ledarskap, lärande och arbetets organisering med målet att skapa en hälsosam organisation präglad av tillit och handlingskloka medarbetare. Professor Lotta Dellve vid Göteborgs universitet diskuterar det teoretiska perspektivet (Mot en visare organisering av äldreomsorgen), och generella lärdomar samt hur de kan användas av andra i andra sammanhang. 

Medverkande:
Ruddi Porsgaard, projektledare, enhetschef, Norra Hisingen, Göteborgs stad
Lotta Dellve, forskare,Göteborgs universitet
Gunnar Gillberg, forskare, Göteborgs universitet 

Lokal: B 33