Tisdag 29 september

Datadriven utveckling i tidiga skeden

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera invånarna och få bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen. Här tar du del av många praktikfall på tema datadriven utveckling i tidiga skeden. Det handlar till exempel om planering utifrån data och analyser som ger nya insikter, och visualisering för bättre kommunikation med invånare och företag.

Ta del av presentationer genom att klicka på respektive rubrik i programmet!

Tisdag 29 september, 10.00–15.30


Moderatorer: Sofi Almqvist, Lars Marcus, Ulf Hedlund och Julia Björklund.

10.00–11.10
 

Arbeta smart med stadens form

Digitaliseringen ger möjlighet att utveckla ny kunskap så att vi kan göra saker vi tidigare inte kunnat, inte bara effektivisera det vi gjort tidigare. I denna presentation får du se hur ny kunskap om stadsrummet gör att vi i stadsbyggandet kan bidra till att styra urbana system för att hantera hållbarhetsfrågor som social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster. Här visas nya GIS-baserade modeller som kan stödja detta genom att beskriva städers stadsform, där alla skalnivåer är aktiva samtidigt, vilket har stor betydelse för den framtida planprocessen. Nya digitala verktyg där detta kan tillämpas i en förstärkt stadsbyggnadspraktik visas också.

Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola.  Lars leder också forskargruppen Spatial Morphology Group.

 

Digitala stadsrumsanalyser för hållbar stadsutveckling

Hör om hur Senseable Stockholm Lab och projekt kring digitala stadsrumsanalyser stärker Stockholms stads strategiska arbete för hållbar stadsutveckling. Senseable Stockholm Lab är ett samarbetsprojektet mellan KTH, MIT och Stockholms stad, där forskarna tar sig an utmaningar som en växande stad står inför med hjälp av artificiell intelligens och stora datamängder.

Lukas Ljungqvist, stadsbyggnadsstrateg, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stad

Ny programpunkt:
Länsstyrelsens arbete med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Christina Gustafsson, utvecklingsledare, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Presentationen hålls inte 29 september, men alla deltagare kommer att få ta del av ett inspelat föredrag i efterhand. 

Förutsättningar för datadrivet arbetssätt i Uppsala kommun

Uppsala arbetar för att skapa grundförutsättningar för datadrivna arbetssätt i kommunen. Samhällsbyggnadsprocessen är ett av flera områden där datadrivet arbete effektiviserar och ökar kvaliteten. Markus Bylund delar med sig av Uppsalas tänk och projekt för detta. Han ger även sitt perspektiv på användning av AI i kommuner.

Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun
Markus Bylund arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling.

 

11.10–11.20 Paus

11.20–12.20

bild bild

Digital översiktsplanering – idag och i framtiden

Vad är egentligen syftet med att digitalisera översiktsplaner? Vågar vi ifrågasätta våra trygga arbetsmetoder och vad har vi möjlighet att uppnå om vi är modiga och tillåter oss att drömma?
I projektet DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess, genomfördes delprojektet 3D infrastruktur och översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller. Hör om de riktlinjer som togs fram med konkreta exempel från Alingsås kommun, både framgångar och motgångar. Var är vi idag och vart vill vi? Monica Ek och Eva Cruslock hoppas kunna inspirera er på er resa mot era drömmar.

Eva Cruslock, utvecklingsledare digitalisering och utveckling, Alingsås kommun och Monica Ek, projektledare inom Smart Built Environment och vd för Virtual Cities of Sweden AB

bild bild

Digital utveckling för bättre stadsbyggande i Örebro

Örebro har länge arbetat med att göra stadsbyggandet snabbare och bättre från den översiktliga planeringen till bygglovsskedet. Nu drivs arbetet vidare för ett kontinuerligt dataflöde och smarta digitala lösningar för ännu högre kvalitet och effektivitet. Som grund har en digitaliseringsstrategi tagits fram, men det krävs även ett aktivt arbete i att faktiskt utveckla kärnuppdraget för att uppnå resultat. Visioner och mål som exempelvis automatiska bygglov och kommunal digital tvilling kombineras med konkret vardaglig utveckling som digitala planprogram och automatisk bygglovsarkivering.

Patrik Kindström, verksamhetschef planeringsavdelningen, Örebro kommun

bild bild

Från drönardata och fotogrammetri till klimatanpassning och medborgarinflytande i Köpenhamn

Pedagogisk användning av geodata gjorde det möjligt för Köpenhamns medborgare att ta aktivt ägarskap i klimatanpassningen i deras närområde. Hör hur processen kom till stånd och vilket mervärde den gett jämfört med traditionell medborgardialog. Projektet vann Danmarks nationella Geodatapris 2019. (Presentationen hålls på engelska.)

Rasmus Ekman, projektledare GIS & Dataformidling, Köpenhamns kommun

12.20–13.30 Paus för lunch

13.30–14.30

bild

Digitalisering av detaljplaner i Göteborg

Digitala detaljplaner ger stora nyttor inom samhällsbyggandet, och år 2022 ska alla kommuner kunna leverera digitala detaljplaner. DAD-projektet i Göteborg har utvecklat och anpassat metoder för digitalisering av detaljplaner och implementerat nya arbetssätt för att skapa enhetliga kvalitativa planbestämmelser. Projektet har varit framgångsrikt och genom sin tydlighet skapat engagemang och gemensam riktning inom stadsbyggnadskontoret och övriga staden.


Anela Mahmutovic, plantekniker och projektledare, Göteborgs stad
 

Hur Sollentunas detaljplaner blev digitala och nyttan med detta
Sedan årsskiftet finns Sollentunas digitala detaljplaner tillgängliga via kommunens hemsida. Genom digitalisering blir det enklare att ta del av information och få kunskap om de förutsättningar och begränsningar som finns. Det underlättar också vid analys av kommunens planlagda mark. Här får du höra om Sollentunas projekt att digitalisera detaljplanerna, resultatet av detta och vilka nyttor de ser idag och på längre sikt.


Maria Falkö och Eva Karlsson, planarkitekter, Sollentuna kommun

 

bild

Diskussion om digitala detaljplaner 
Chans att ställa fler frågor till föredragshållarna, dela erfarenheter och prata om aktuella utmaningar. Vi börjar med ett inspel från Christina Thulin från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

14.30–14.40 Digital fika i breakouts

14.40–15.30

Friyteguiden – en metod för att analysera tillgång till parker, grönområden och andra friytor

Exploateringskontoret i Stockholm har tagit fram en metod för att analysera tillgång till parker, grönområden och andra typer av friytor som till exempel torg och kajer. Ett GIS-verktyg har utvecklats, som gör det möjligt att snabbt göra simuleringar av olika utbyggnadsalternativ och se hur tillgången till friyta påverkas. Hör om alla nyttor med Friyteguiden!

Agneta Schill, landskapsarkitekt och Mats Dunkars, GIS-samordnare, Stockholms stad

 

bild

Digital bygglovsprocess i Östersund

För två år sedan gjorde bygglovskontoret i Östersund en stor förändring. Från att ha hanterat ansökan, handläggning och arkiv analogt till att hantera det digitalt. Genom införande av smarta e-tjänster samt en robot, som hjälper till med allt möjligt, har effektiviseringen blivit ett faktum. Tankar om att ändra både arbetssätt och tankesätt i bygglovsprocessen!

Emma Ödeen, förändringsledare, Östersunds kommun
 

bild

Slutord

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Anmäl dig!

Hösten och vintern:

Fem digitala frukostmöten

Är du intresserad av digitala tekniker inom BIM, samhällsbyggande, processer och ledarskap? Under fem frukostmöten får du bland annat ta del av nya tekniker och goda exempel på hur de används.

Måndag 28 september

Omvärldsspaning

Ta del av presentationer som riktar sig till alla med intresse för digitalisering inom planering, byggande och förvaltning. Här får du inspiration från ledande experter inom området!