Förmiddagens program

9.45

Inloggningskvart

10.00

Om dagen
Katarina Wiberg (moderator), handläggare, KB

10.05

Välkommen
Karin Grönvall, Riksbibliotekarie, KB

10.10

Plan S: towards full and immediate Open Access
Johan Rooryck, Open Access Champion, cOAlition S

10.45

Asking questions to solve a problem: Creating a company to help Researchers and University Libraries Connect
Abeni Wickham, grundare och VD, SciFree

11.20

Bensträckare

11.30

Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna licenser i ljuset av EU:s DSM-direktiv
Jonas Holm, jurist, MarLaw

12.00

Building a Global Consensus on Open Science -  Towards the UNESCO Recommendation on Open Science
Ana Persic, Senior Programme Specialist, UNESCO

12.25

Avslutningstal
Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms universitet, ordförande Bibsamkonsortiets styrgrupp

12.30

Lunchuppehåll

Parallella sessioner

13.30

Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter – Vad betyder det för biblioteken?
Sofie Wennström, projektledare, Kungliga biblioteket/Stockholms universitet
Tuija Drake, Kungliga biblioteket


Kungliga biblioteket fick i vintras ett nytt uppdrag att bygga en plattform för att publicera och tillgängliggöra svenska vetenskapliga tidskrifter. Detta innebär stora möjligheter att öka medvetenheten om och spridningen av forskning på svenska. Men, hur gör vi egentligen publikationerna synliga för våra användare på biblioteken? Hur ska plattformen bidra till att studenter och forskare lätt kan hitta artiklar som är relevanta för dem?

Den här workshopen vänder sig till dig som arbetar med elektroniska resurser och hur vi gör dem tillgängliga för våra användare. Här finns en chans att bidra till att plattformen blir mer användbar och går lätt att koppla ihop med de system vi använder på biblioteken idag.


Max 30 deltagare

13.30

Workshop: Policys för öppen tillgång/öppen vetenskap
Jessica Lindholm, bibliotekarie, Chalmers tekniska högskola & Camilla Hertil Lindelöw, handläggare öppen tillgång, Kungliga biblioteket

Workshopen vänder sig till er som är intresserade av att diskutera policys för öppen tillgång/öppen vetenskap. Det kan gälla att uppdatera en redan existerande policy, eller skriva en helt ny. På workshopen kommer vi att utgå från material ni får tillgång till på plats och diskutera hur en policy kan utformas baserat på tidigare erfarenheter och aktuell utveckling.

Max 30 deltagare

13.30

Workshop: Från ax till limpa - Nationell tjänst för tidskriftslista med publiceringsavgifter
Daniel Albertsson, bibliotekarie, Sveriges lantbruksuniversitet/Kungliga biblioteket

Workshopen ämnar djupdyka i det dataunderlag som är under utveckling för en nationell tidskriftslista med förbetalda publiceringsavgifter.

Eftersom parallella initiativ, från olika lärosäten samt KB, drivs under våren som påverkar utformningen av workshopen så kommer underlag att skickas ut inför workshopen.  Underlaget kommer bestå av en förklarande text och tabeller som beskriver dataunderlaget.

Workshopens mål är att staka ut en riktning framåt genom att prioritera utvecklingsområden.

Max 30 deltagare

13.30

Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga vetenskapliga böcker
Eelco Ferwerda, OAPEN, Pierre Mounier, OPERAS, Åsa Arping och Maja Pelling, Kriterium, Andreas Hedberg, KB

I diskussionerna om publicering av forskningsresultat ställs ofta två ideal mot varandra, bok eller internationell artikel. Ett alltför stort fokus på artiklar har lyfts fram som ett hot mot monografin. Hur ser framtiden ut för vetenskapliga böcker? Hur kan denna publiceringsform bäst leva upp till kraven på öppet tillgänglig publicering av offentligt finansierad forskning? Och hur ska kvalitetsgranskningen se ut för att öppet tillgängliga böcker ska hålla hög och jämförbar vetenskaplig standard?

Workshop: OAPEN, OPERAS & Kriterium / Peer review and publishing of OA monographs
Eelco Ferwerda, OAPEN, Pierre Mounier, OPERAS, Åsa Arping & Maja Pelling, Kriterium, Andreas Hedberg, KB

In discussions about publishing research results, two ideals are often set against each other, the monograph and the international article. Excessive focus on articles has been described as a threat to the monograph.

What does the future look like for scientific books? How can this form of publication best meet the requirements for openly available publication of publicly funded research? And how can the peer review process best be developed for open access monographs to maintain high and (internationally) comparable scientific standards?

Max 30 deltagare/30 participants

13.30

Seminarium: Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet, vice ordförande Bibsamkonsortiets styrgrupp

Under denna frågestund tas Bibsamkonsortiets roll upp i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. Såväl avtalsmodeller och villkor, men också finansiering och infrastruktur diskuteras.

Fokuset för frågestunden handlar om hur vi går över till att betala för publicering istället för läsning, utan att den ekonomiska bördan läggs på den enskilde forskaren och hur kostnaden fördelas internt mellan deltagande organisationer. Därför blir frågor om transparens och förankring väsentliga. Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och analys av publiceringskostnader på nationell nivå i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem, samt att följa utvecklingen av nya publiceringsmodeller och att bevaka internationella initiativ inom området.

14.30

Konferensens slut