Abstracts

Advanced search techniques for systematic reviews


Carol Lefebvre and Julie Glanville


Parallell workshop

Extensive searches are the foundation of high-quality systematic reviews, health technology assessment (HTA), guideline development and other major projects. Conducting searches to retrieve research evidence from databases and other resources requires a range of knowledge and skills. There are constant challenges to keeping up to date with new database features and approaches to achieving efficient searches. Search approaches may need to be adapted depending on the end-product which the search is informing and the resources available. Search approaches increasingly need to be explained to sponsors and other end-users in terms of the extent to which they are fit-for-purpose.

The workshop will include:
· Issues around search term identification and conceptual breakdowns beyond PICO
· Designing search strategies using text mining techniques –
· Search filters – what are they, how to identify them and how to choose between them
· Beyond MEDLINE/PubMed – focus on Embase and Cochrane / the Cochrane Library
· Search techniques: tips and pitfalls in database searching
· Peer reviewing search strategies

This workshop will provide opportunities to learn new techniques, to discuss best approaches, to share insights and to assess variations in current best practice. The workshop will be facilitated by information specialists experienced in literature searching to inform systematic reviews and HTAs and in conducting research into the evidence base for information retrieval.

Carol Lefebvre, Independent Information Consultant, Lefebvre Associates Ltd
Julie Glanville, Associate Director, York Health Economics Consortium Ltd

 

Om att undervisa studentaktiverande i Zoom


Louise Bjur och Frida Wåhlström Olausson

 

Parallell workshop

Under denna workshop kommer Louise Bjur och Frida Wåhlström Olausson (Biomedicinska biblioteket, GUB) kortfattat berätta om övergången från undervisning i fysisk ALC-miljö till studentaktiverande i Zoom. Vi kommer också prata om de förtjänster och utmaningar som vi sett.
Som deltagare kommer du få testa de studentaktiva övningar som används när Louise & Frida undervisar studenter i informationssökning. Du kommer få växla mellan olika roller; studentrollen när vi gör de olika övningarna och lärarrollen när vi tillsammans reflekterar och utvärderar hur det gick. Vi hoppas på att samtliga deltagare ska kunna dela erfarenheter och lärdomar från sin undervisning.

Louise Bjur och Frida Wåhlström Olausson är undervisande bibliotekarier vid Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet. Båda har lång erfarenhet av skolbibliotek.  
 

Inomhusmiljöns påverkan på människor, med särskilt fokus på lärandemiljön


Thorbjörn Laike

 

Parallell föreläsning

Jag kommer att berätta om hur olika fysiska egenskaper i miljö påverkar oss människor med speciellt fokus på lärandemiljöer. Särskilt kommer ljusets betydelse att tas upp, men också andra faktorer som färg, lay-out kommer att diskuteras. I min presentation utgår jag från miljöpsykologisk teori och en modell som utvecklats i Lund. Denna modell utgör grund för den forskning som vi sedan 40 år bedrivit inom området.

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet.

Black Open Access - En introduktion


Zakayo Kjellström

 

Parallell föreläsning

Föreläsningen baseras på Zakayo Kjellströms masteruppsats ”Black open access in Sweden: a study on the perceptions on and usage of illicit repositories of academic documents”.
 
Syftet med föreläsningen är att ge en inblick in i det olagliga delandet av akademiska artiklar och monografier. Första halvan kommer att fokusera på ”black open access” som fenomen, där framväxt, nuläge och aktörer presenteras. Andra halvan diskuteras fynden som uppdagats under uppsatsens författande. Denna del fokuserar på användandet av olagliga resurser samt bibliotekariers och doktoranders upplevelse av illegalt delande.
I slutet av föreläsningen ges utrymme för kortare frågor och diskussion.

Zakayo Kjellström är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Källtillit eller källkritik? Informationssökningens utmaningar i det senmoderna samhället


Olof Sundin


Föreläsning

Presentationen tar sin utgångspunkt i det individualiserade samhället, där till och med kunskap för många tycks ha blivit till en fråga om ett självständigt val, samt den radikalt förändrade infrastrukturen för information. Tillsammans har dessa utgångspunkter medfört utmaningar för informationssökning och källkritik. Hur ska vi se på dessa förmågor när tilliten till samhällets kunskapsproducerande institutioner tycks minska och när sökmotorer och sociala medier bidrar till en kunskapens nya ordning? I presentationen tas avstamp i boken Invisible Search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life (2019, Routledge), men exempel kommer även att hämtas från det medicinska området, såsom vaccin och förfalskade läkemedel.

Olof Sundin är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Han har under många år forskat om informationssökning och källkritik. 2019 publicerade han boken Invisible Search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life.
 

Gemensamma litteraturupplevelser genom Shared Reading


Anders Ohlsson

 

Parallell föreläsning

Föreläsningen ger en introduktion till Shared Reading, som är en litteratur- och läsfrämjande metod, utvecklad av forskare vid University of Liverpool och som sedan halvannat decennium drivs i Storbritannien av The Reader Organisation. Shared Reading innebär att man i mindre grupper högläser kvalitetslitteratur och samtalar som sina läsupplevelser. Metodens grundläggande element introduceras i föreläsningen och dess förhållningssätt – till litteraturen och gruppdeltagarna – presenteras. Föreläsningen ger därutöver en lägesbild när det gäller arbetet med att introducera Shared Reading i Sverige sedan 2017 och tar slutligen upp exempel på utvärdering av och forskning om Shared Reading.

Anders Ohlsson är professor i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

“Visst har de blivit bättre på att söka?”


Kerstin Herrström och Stina Larsson

 

Parallell föreläsning

Sjuksköterskestudenters examensarbeten är vanligtvis litteraturstudier där det är viktigt att kunna göra en systematisk och strukturerad litteratursökning. Högskolans lärare och bibliotekarier som samarbetar i undervisningen i informationskompetens tyckte att studenterna blivit bättre på att söka vetenskaplig information, utifrån att vi förändrat undervisningen och utvecklat progressionen på sjuksköterskeprogrammet. I ett projekt granskade vi därför examensarbeten från tre år och fann att kvaliteten avseende informationskompetens ökade signifikant under perioden.
Den granskningsmall som togs fram i projektet har utökats till ett stödmaterial för informationssökning som kan användas av studenter, handledare, examinatorer och bibliotekarier under examensarbetet.

Kerstin Herrström och Stina Larsson är bibliotekarier vid Bibliotek och högskolepedagogik, Högskolan Kristianstad.

Mäta forskning med citeringsanalys


Fredrik Åström

Parallell föreläsning

Hur används citeringar och andra bibliometriska mått som prestationsindikatorer inom forskning? Varifrån kommer citeringsdata; och vilka verktyg används för att analysera denna data? Och vad är det egentligen för indikatorer som används? Detta kommer att diskuteras, tillsammans med mer allmänna frågor om vad det är vi vill mäta – men också vad vi egentligen kan mäta – med bibliometriska indikatorer?

Fredrik Åström är docent i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar som expert på bibliometri och utvärdering av forskning på Avdelningen för vetenskaplig kommunikation, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Läkaren som patient – biografiska vittnesmål under 1900- och 2000-tal


Jonatan Wistrand


Föreläsning

Sedan några decennier tillbaka är självbiografiska skildringar om sjukdom och sjukvård en snabbt växande företeelse i Sverige och utomlands. Dessa patografier, som genren kommit att kallas, är ofta skrivna av personer som kommer i kontakt med vården först i samband med egen sjukdom. Men det finns också ett flertal bokskildringar som mer specifikt belyser läkarens erfarenhet av egen sjukdom.
Ett återkommande tema i läkarpatografierna är hur de drabbade läkarna hanterar och härbärgerar den dubbla identiteten som läkare och patient i samband med insjuknande, vårdsökande och behandling. Rollförväxling och identitetsförvirring är nyckelord i en stundtals svårnavigerad sjukdomstillvaro. Läkare som blir sjuka tycks inte bara dra sig för att söka vård. När de väl närmar sig vården sker det ofta vid sidan av de vägar som tagits fram för att trygga ett patientsäkert omhändertagande.
I föreläsningen ger Jonatan Wistrand exempel på hur sjukdom och sjuklighet bland läkare skildrats i patografiska vittnesmål från olika delar av 1900-talet. Syftet med föreläsningen är att visa på den patografiska litteraturens möjlighet till ökad förståelse av sjukdomsupplevelse. En fråga som särskilt berörs är vilken roll dessa läkarpatografier kan fylla. Som meningsbärande dokument för oss läsare men också som meningsskapande dokument för de läkare som väljer att dela med sig av sina egna erfarenheter från patientrollen i bokform.

Jonatan Wistrand, PhD och läkare, Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. År 2019 disputerade Jonatan Wistrand på avhandlingen ”Läkaren som patient – dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal”.  

Shared Reading i praktiken


Malin Prymne och Inger Gadh

 

Workshop

Shared Reading är en metod för gemensam läsning som utvecklats av litteraturforskare i Storbritannien. Metoden används oftast till grupper med läsare som befinner sig i någon form av utanförskap och främsta syftet är att erbjuda gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsning.
På flera orter i Sverige har utbildning av Shared Reader-ledare genomförts, och på Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus har tre personal fått utbildning vid Lunds universitet i att leda grupper. Två av dem håller i dagens workshop som erbjuder en prova-på-session av Shared Reading. Vi läser en novell och utforskar texten tillsammans. Ledaren har valt ut texterna och deltagarna behöver inte förbereda sig. Vi gör stopp i texten och utforskar den gemensamt. Deltagarna kan välja att kommentera, associera, fundera högt eller bara sitta tyst.
Region Skånes kulturförvaltning har hjälpt till att förverkliga utbildningarna i Shared Reading. Läs gärna mer om hur vi i Skåne arbetar med metoden: https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/shared-reading-delad-lasning-gemensam-lasning/

Malin Prymne och Inger Gadh är bibliotekarier och Shared Reading facilitators vid Sjukhusbiblioteket, Skånes universitetssjukhus (SUS) Malmö.

Transparens inom läkemedelsindustrin – därför är det viktigt


Shai Mulinari

 

Parallell föreläsning

Att läkemedelsföretag tar fram nya läkemedel är helt avgörande för vår hälsa. Samtidigt är nya läkemedel oftast väldigt dyra för samhället och vissa läkemedel kan ha allvarliga biverkningar. Under många år har kritik framförts mot att läkemedelsföretag inte varit transparenta vad gäller deras kliniska studier vilket gjort det svårt för forskare och läkare att bedöma läkemedlens effekt och säkerhet. Det har också framförts kritik mot att företagen inte offentliggjort finansiella band och samarbeten med forskare, läkare, sjukvården och patientorganisationer, trots att studier – främst från USA – visat att sådana band kan leda till icke-optimal läkemedelsanvändning ur ett samhälls- och patientperspektiv. Som ett svar på kritiken har en rad transparensinitiativ sjösatts av läkemedelsindustrin och myndigheter under de senaste åren t.ex. vad gäller tillgången till data från kliniska studier. Föreläsningen berättar om bakgrunden till dessa nya transparensinitiativ. Föreläsningen berättar också om studier kring läkemedelsföretags finansiella band och samarbeten med andra aktörer, inklusive patientorganisationer, med data som numera är fritt tillgängliga.

Shai Mulinari är docent i Sociologi, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Verktyg för systematiska översikter


Maria Björklund och Matteo Bruschettini

 

Parallell workshop (svenska och engelska)

Att utarbeta en extensiv sökstrategi, genomföra sökningarna och exportera resultatet är en viktig del av arbetet med en systematisk översikt. Men hur används resultatet och vilka verktyg kan användas i processen innan och efter sökningen?
Denna workshop ger en överblick över momenten i en systematisk översikt och verktyg som kan vara relevanta att använda:
· RevMan: verktyg för att skapa systematiska översikter, mallar för text och figurer
· Covidence: verktyg för screening och dokumentation av selektionen
· Rayyan: verktyg för screening och text mining
I workshopen får du överblick över verktygens innehåll och möjlighet att prova ett screeningverktyg.
Genom att prova på att screena abstracts ges deltagarna en förståelse för hur denna del av processen kan se ut, och vilka frågor som kan uppstå i samband med screening-arbetet. Vikten av tydliga inklusions- och exklusionskriterier belyses, samt möjligheter att dokumentera urvalsprocessen. Övningarna sker i par/lag beroende på antal deltagare.
Workshopen sker både på engelska och svenska och leds av Matteo Bruschettini, Cochrane Sweden samt Maria Björklund, Lunds universitet.

Maria Björklund är bibliotekarie vid Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Hon undervisar på Läkarprogrammet och Masterprogrammet i Folkhälsa, och arbetar med forskarstöd som informationssökningsuppdrag.

Matteo Bruschettini är författare av Cochrane reviews, Cochrane trainer, och föreståndare för Cochrane Sweden.

Gör din multimediapresentation till en effektiv resurs!


Nicolette Karst

 

Parallell workshop

En multimediapresentation är en form av instruktion via datorn som kombinerar visuella och auditiva signaler, t ex en video med bilder, text, animeringar, och en berättarröst. Men hur effektiva är dessa presentationer egentligen? Vilka signaler kan vi ta till oss och vad är för mycket? Här lär du dig hur du kan strukturera din presentation till en effektiv (lärande)resurs. Vi tittar på Richard Mayers 12 Principles of Multimedia Learning. Därefter analyserar vi videor utifrån principerna.

OBS! Ta gärna med dig en video som du vill analysera! Det kan vara en video som du jobbar med eller redan använder i ditt möte med studenter eller låntagare.

Nicolette Karst är pedagogisk utvecklare vid Lunds universitet.