PROGRAM

Moderator: Anna Lundén, Kungliga biblioteket

09.00-10.00

Registreringen öppnar och kaffe serveras

10.00-12.00 


10.00-10.30 Välkomsthälsning
Karin Grönvall, Riksbibliotekarie Kungliga biblioteket
Mats Viberg, Rektor Blekinge tekniska högskola
Sven Stafström, Generaldirektör Vetenskapsrådet


10.30-10.40 Ord från Utbildningsdepartementet
Malin Cederfeldt Östberg, Statssekreterare hos Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Kort paus

10.50-11.30 European Open Science Cloud - Huvudtalare
Karel Luyben, Chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC)

11.30-12.00 Öppen data och forskningens genomslag - Huvudtalare
Gustaf Nelhans, Forskningsledare, Data4Impact, Högskolan i Borås
 

12.00-13.00 Lunch

Lunch på restaurangen Folkets Hus
 

13.00-13.45 


Parallella sessioner omgång 1
Med reservation för eventuella ändringar. 

Finansiering & Uppföljning


Rum Aulan
 • OA-statistik för Plan S (Daniel Albertsson, Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Kostnader för vetenskaplig publicering (inkl OA-statistik) (Lisa Olsson, Kungliga biblioteket/Stockholms universitetsbibliotek)
 • FAIR-principer (Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket, Sanja Halling, Vetenskapsrådet)

Rum 353

 • Kvalitetssäkring av forskning (Kristina Tegler Jerselius, Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet)
 • En tematisk översikt av svensk forskningsfinansiering genom SweCRIS (David Jonason,Vinnova)
 • SweCris idag och framöver - ett användarperspektiv (Kenth Hermansson, Johan Fanger, Vetenskapsrådet)

Samverkan & Spridning


Rum 357
 • Gemensamt utvecklingsprojekt om delad forskningsfinansieringsdata (Peter Eriksson, Vinnova)
 • Svensk Nationell Datatjänst – vägen framåt (Max Petzold, Svensk Nationell Datatjänst)
 • VR:s forskningsfinansiering i siffror (Caroline Olsson, Vetenskapsrådet)
Rum 361
 • GENIE: Gender analysis of research outputs: A bibliometric study (Tahereh Dehdarirad, Chalmers tekniska högskola)
 • Vetenskapliga publikationer relaterade till FN:s hållbarhetsmål - ett bibliometriskt projekt inom det europeiska universitetsnätverket AUROA (Lars Kullman, Göteborgs universitet)

Information & Juridik


Rum 451
 • Personuppgiftsöverföring vid inloggning i webbaserad forskartjänster samt till ORCID (Pål Axelsson, Sunet/Vetenskapsrådet)
 • Creative Commons licenser (Laurent Fournier, Kungliga biblioteket)Rum 453
 • Förvaltningsgemensam specifikation för forskningsmaterial och CERIF. Möjligheter och begränsningar (Renata Arovelius, Karl Pettersson,  Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Forskningsdatakurering på Stockholms universitet : FAIR i praktiken?(Joakim Philipson, Stockholms universitet)
 • RUT-registerforskning (Magnus Eriksson, Vetenskapsrådet)​​​​​
   

Innovation & Teknik


Rum 461
 • KB-labb - infrastruktur för digital humaniora och samhällsvetenskap (Love Börjesson, Kungliga biblioteket)
 • Medborgarforskning och öppna data (Christopher Kullenberg, Göteborgs universitet)
 • Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden (Lars Borin, Göteborgs universitet)
Rum 253
 • Gör verkstad av data - datalabb och datafabriker (Alexander Alvsilver, Vinnova)
 • One Team Gov – en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig sektor (Adrian Solitander)
 • Biståndsdata (Melinda Cuzner, SIDA) 

13.45-14.00 

Kort paus

14.00-14.45

 Parallella sessioner omgång 2
Med reservation för eventuella ändringar.

Finansiering & Uppföljning


Rum 353

 • Swepub - en självklar del av forskningen infrastruktur (Tuija Drake, Bodil Wennerlund, Kungliga biblioteket)
 • Prisma (Johan Wigren Scott, Vetenskapsrådet)
 • En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se (Jessica Lindholm, Chalmers tekniska högskola)

Rum 357

 • DiVA – nationell samverkan för öppen forskningsinformation (Urban Ericsson, Aina Svensson, Uppsala universitet)
 • Yta för analys – att analysera publicering, bestånd och kostnader (Lars Nordesjö, Lina Waltin, Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)
 • Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastrukturer i LUCRIS (Hanna Voog, Lunds universitet)

Samverkan & Spridning


Rum  Aulan

 • Samordningsuppdrag för öppen tillgång (Beate Eellend, Kungliga biblioteket, Sanja Halling,Vetenskapsrådet)
 • Freya, en förutsättning för öppna vetenskapssystem (Birger Jerlehag, Svensk Nationell Datatjänst)

   

Rum 361

 • Öppna data från Copernicus (Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten)
 • Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL (Christina Holmström, Stockholms läns landsting)
 • Dataartikelns roll i vetenskaplig kommunikation (Karin Sandqvist, HTA Skåne och Sjukhusbibliotek, Skånes universitetssjukvård)

Information & Juridik 


Rum 451
 • Plan S: Hur går arbetet inom Coalition S vidare? (Victor Hylén, Formas)
 • EU:s upphovsrättsdirektiv - konsekvenser och möjligheter (Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening)
Rum 453
 • Forskningsetiska frågor relaterade till öppna data (Mats Johansson, Lunds universitet)
 • Hantering av forskningsdata i korsdraget mellan olika krav: Exempel från ett forskningsprojekt om Algoritmer och källkritik (Jutta Haider, Lunds universitet)

Innovation & Teknik


Rum 461
 • Orion Open Science (Gustav Bolin, Vetenskap & Allmänhet)
 • Hack for Sweden (Annie Lindmark, Vinnova)

Rum 253
 • Digisams arbete med öppna data (Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet)
 • Forskning inom AI och autonom resurshantering för datormoln vid Institutionen för datavetenskap (Erik Elmroth, Umeå universitet)

14.45 - 15.15

Kaffe med tilltugg

15.15 - 16.00 

Säkra tips för digitaliseringens möjligheter Huvudtalare
Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen

16.00-17.00

Mingel med förfriskningar