Bild: C/O City

Låt staden grönska!


Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer
Nationell konferens den 5-6 december
På Sheraton Stockholm Hotel

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Den här konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön.

Syftet med konferensen är att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Här kan du ta del av goda exempel, forskning och nätverka med aktörer och kollegor som på olika sätt arbetar med stadsgrönska, samt lyssna på intressanta inspiratörer.

Ur programmet:

Dag 1

Dag 1 har fokus på hur stadsgrönska kan bidra till bättre och mer resilienta livsmiljöer i städer och tätorter.

Dag 2

Fokus under dag 2 ligger på hur vi konkret kan arbeta för att skapa dessa miljöer med olika metoder och verktyg.

Dag 1, den 5 december websänds.
Länken till sändningen (öppnas den 5 december kl 9.30):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgGFtRVUTORRMKEP44h6styZoAMTN3Q7R

Ur programmet: Ur programmet:

  • Inspirationsföreläsningar om grönskans mångfunktionalitet och betydelse för hälsa, klimatanpassning, biologisk mångfald och stadens attraktivitet.
  • Hur kan vi använda de regelverk vi har för att åstadkomma grönare städer.
  • Parallella sessioner om klimatanpassning, barnperspektiv samt arkitektur och design.
  • Nordiska exempel på gröna strategier och lösningar.
  • Ekosystemtjänster i staden och dess omland som ett sätt att arbeta mot och nå de globala hållbarhetsmålen.
  • Ta del av den senaste vägledningen om ekosystemtjänster från Boverket samt andra handböcker.
  • Workshops om verktygen ESTER, QGYF, med flera.
Arrangörer
Konferensen arrangeras av Boverket i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tankesmedjan Movium, Utredningen Samordning för bostadsbyggande och Rådet för hållbara städer.