Välkommen till en hearing om den långsiktiga renoveringsstrategin till stöd för renovering av det nationella byggnadsbeståndet

Varje EU-land har i uppgift att ta fram en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella byggnadsbeståndet. Strategin omfattar byggnader i såväl privat som offentlig sektor.
 
Målet är att Sveriges liksom övriga EU-länders byggnader ska få en  hög grad av energieffektivitet och att fossila bränslen fasas ut senast år 2050. Målet är också att underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader.
 
Energimyndigheten och Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på den långsiktiga renoveringsstrategin enligt de krav som finns i direktiv 2010/31/EU  om byggnaders energiprestanda.  Till stöd för utarbetandet av förslaget genomförs nu ett offentligt samråd innan rapporten lämnas över till EU-kommissionen i mars 2020. Strategin kommer sedan att bli en del av den nationella energi- och klimatplanen som revideras vart tionde år med en lägesrapportering vartannat år.  

En färdplan mot 2050

I arbetet med den långsiktiga renoveringsstrategin ska alla medlemsländer fastställa en färdplan med åtgärder och nationellt fastställda mätbara framstegsindikatorer. Detta för att säkerställa arbetet mot det långsiktiga 2050-målet att minska växthusgasutsläppen i EU med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer.
Färdplanen ska också innehålla indikativa milstolpar för 2030, 2040 och 2050 och ange hur dessa milstolpar bidrar till att uppnå unionens energieffektivitetsmål i enlighet med direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. 

Hearing 16 oktober - vi vill ha dina synpunkter

Den 16 oktober hålls en öppen hearing för att ge alla möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna renoveringsstrategin.

Tid: Kl.13.00-16.00

Plats: Konferens 7A Odenplan, Stockholm eller via webbsändning

Jag vill delta via web   Jag vill delta på plats