Temasessioner - Session 1

Torsdag 9 januari kl 13.00-15.30


Tema 1: Digitalisering

Välfärdsutmaningarna inom offentlig sektor kan ses som enormt komplexa att hantera. Därför uppfattas digitalisering, nyttjandet av nya tekniska lösningar och hjälpmedel, som en universallösning. Digitaliseringen påverkar alla välfärdens aktörer; brukare, patienter, medborgare, chefer och medarbetare. Utmaningen för offentliga organisationer handlar därför om vad man bör digitalisera, hur man ska göra och hur införandet av ny teknik påverkar och förändrar beteenden och arbetssätt inom och mellan aktörerna. I detta tema sätter vi därför fokus på hur olika offentliga organisationer i praktiken gör för att digitalisera verksamheten och vilka utmaningar de behöver hantera men också vilka erfarenheter som finns från forskning.


Session 1: Digital transformation i praktiken – möjligheter och utmaningar

Session ett handlar om hur offentliga organisationer hanterar arbetet med det som kallas Digital transformation. Detta begrepp kan ses som en lösning för att utveckla och effektivisera verksamheten genom att införa olika typer av digitala hjälpmedel och verktyg, vilket i sin tur ställer krav på förändringar. Det visar sig att frågan om digital transformation är en stor utmaning i praktiken, men ger också stora möjligheter. I den här sessionen kommer vi därför sätta fokus på hur man tar sig an frågan om digital transformation, hur man kan diagnostisera den digitala mognaden i offentliga organisationer. Vi får ta del av hur olika offentliga organisationer har tagit sig an frågan om digital transformation och vilka lärdomar, möjligheter och utmaningar som finns.
 
De frågor som kommer att tas upp handlar till exempel om hur kan man mobilisera förståelse och insikter för hur digital transformation kan skapa bättre förutsättningar för olika aktörer. Vidare diskuteras vad som händer när den digitala tekniken i praktiken ska införas. Vi möter också olika aktörers uppfattningar, farhågor och utmaningar. Avslutningsvis, finns det några särskilda framgångsfaktorer och lärdomar som kan ses som generella och hur man kan samverkan mellan olika aktörer bidra till utveckling.
 


Tema 2: Styrning & uthållighet

Alla organisationer påverkas av förutsättningar som ges och tryck som sätts från omgivningen. Dessa är ofta kortsiktiga och snabbt föränderliga. Samtidigt har offentlig sektor en ständig utmaning i att balansera en god verksamhet mot tillgängliga ekonomiska resurser. Utmaningarna är långsiktiga och kräver investeringar och satsningar som endast över tid och med ihärdighet kan förväntas stödja verksamheten.

I detta tema sätter vi fokus på hur vi kan bli uthålliga i vår styrning och organisering för att skapa stabilitet och arbetsutrymme när så mycket i vår omgivning driver på mot tvära kast och snabba omställningar. 


Session 1: Varför är det så lätt att börja men så svårt att sluta?

Session ett handlar om alla olika trender och koncept som syftar till att stödja kommuners och landstings sökande av effektivitet. Marknaden för olika modeller och koncept är omfattande, men inte lätta att tolka. Vi vill i detta tema bidra till att lättare kunna göra medvetna val: Vad behövs i just vår verksamhet och vad behövs inte? Utifrån detta resonerar vi om svårigheten med att säga nej när något nytt blir populärt och hur vi kan behöva rensa ut gamla modeller när mer ändamålsenliga dyker upp.
 
Vi gör en historisk exposé över de koncept och idéer som erbjudits och tryckts ut över offentlig sektor över de senaste 30 åren, och reflekterar över vilka avtryck dessa gjort i vår verksamhet. Den ena trebokstavskombinationen har avlöst den andra, varianter av resultatstyrning, processeffektivitet och värdebaserade idéer återkommer i olika former och system – alla utlovandes en bättre och effektivare verksamhet. Många vittnesmål genom åren visar dock en annan verklighet där besvikelse, tungroddhet och anpassningsproblem snarare blivit effekten – det som var tänkt att vara stödjande blir istället störande. Vad utmärker de idéer som faktiskt bidragit till ökad effektivitet – eller ligger svaret kanske snarare i hur vi använder dem?
 


Tema 3: Organisering & arbetsmiljö

Under konferensens tredje tema ställer vi den övergripande frågan; hur kan arbetet inom välfärden organiseras för ett hållbart arbetsliv, präglat av engagemang och arbetsglädje?


Session 1: Välfärdens kompetensförsörjning och arbetsmiljö- hur hänger det ihop?

Session ett handlar om att en växande och åldrande befolkning ställer stora krav på kompetensförsörjningen inom välfärden - SKL har beräknat att 50 000 personer behöver anställas årligen inom kommun och landsting fram till 2026 för att möta det ökande behovet av välfärd och kompensera för pensionsavgångar. SKL har också föreslagit flera strategier, både för att minska rekryteringsbehovet och för att öka attraktionskraften bland välfärdens arbetsgivare. Flera av dessa strategier anknyter på olika sätt till hur arbetet inom välfärden organiseras. Under denna session ger SKL en övergripande bild av var vi står just nu avseende kompetensförsörjningen; hur arbetar kommuner och landsting runt om i landet med frågan och vilka strategier tycks ha störst framgång hittills? Deltar gör också Arbetsmiljöverket som utifrån en rad undersökningar, rapporter och inspektioner under senare år ger sin bild av arbetsmiljöns utveckling inom välfärdssektorn.  Vad är egentligen en attraktiv arbetsgivare? 
 


Tema 4: Leda för framtidens välfärd

Det pågår en diskussion om hur tilliten kan stärkas i styrning och ledning av välfärdssektorn. Det kan antas att en tydlig och väl avvägd styrning kan skapa goda förutsättningar för ledningsarbete, som i sin tur är en förutsättning för nöjda medarbetare och en kvalitativ verksamhet. Under konferensens fjärde tema ställer vi den övergripande frågan; hur kan arbetet inom välfärden organiseras för ett hållbart arbetsliv, präglat av engagemang och arbetsglädje? Konferensens fjärde tema fokuserar på det konkreta ledningsarbetet, hur får man till tillit i praktiken?


Session 1: En organisation där det går bra att vara chef

Session ett handlar om hur ser sambanden ut mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens prestationer, arbetsmiljö och mående? I det tvärvetenskapliga projektet Chefios har forskarna arbetat med att ta reda på hur allt detta hänger ihop för chefer i offentlig sektor.

För att klara sitt uppdrag måste chefen få goda organisatoriska förutsättningar för sitt jobb. Exempel på viktiga förutsättningar är närheten till sina medarbetare, antal medarbetare per chef, chefens tillgång till arenor där man fattar beslut och tillgång till administrativt stöd. 

Med resultaten från Chefiosprojektet som grund har Suntarbetsliv tagit fram det digitala verktyget Chefoskopet. Det är ett stöd för ledningsgrupper i arbetet med att undersöka och analysera hur chefernas förutsättningar ser ut i den egna organisationen – och vid behov göra något för att förbättra dem.


Sessionen organiseras i samverkan med Suntarbetsliv.