Digitalt först
med användaren i fokus

- Forskarcirkel Skeptikerspåret

Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör det med oss människor? Vilken roll spelar jag som biblioteksmedarbetare och bibliotekschef i detta? Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska frågor? Hur kommer känslor så som skam och rädsla in och hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering?

Inom satsningen Digitalt först – med användaren i fokus, bjuder vi nu in till forskarcirkeln Skeptikerspåret. Forskarcirkeln ger dig möjlighet att, tillsammans med kollegor och med handledning av forskare från Södertörns högskola, utforska och problematisera betydelsen av digitaliseringen och biblioteket som en viktig samhällsaktör i digitaliseringsprocessen. Utgångspunkten är biblioteksmedarbetarens och bibliotekschefens praktiska kunskap, erfarenhet och kunnande.

Arbetet sker i form av en forskarcirkel i olika delar av landet under vårterminen 2020.

Målgrupp

Forskarcirkeln riktar sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek, samt till utvecklingsledare och chefer inom folkbiblioteksområdet på regional nivå.

Arbetet sker i fyra grupper med 5-12 deltagare/grupp:

Grupp 1
Norra Sverige

Grupp 2 Mellansverige

Grupp 3 Sydsverige

Grupp 4 Chefsgruppen (kommunala och regionala chefer)

Cirkelledare

Stina Bäckström (kursansvarig), doktor i filosofi och lektor i den praktiska kunskapens teori på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör medvetande- och handlingsfilosofiska problem.

Michael Forsman, docent inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskning rör bland annat digital kompetens och MIK, samt medielandskap och mediekultur i ett vidare perspektiv.

Anne Kaun, docent inom medie- och
kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör bland annat mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens.

Kursbeskrivning

I forskarcirkeln utgår vi från deltagarnas erfarenheter av svårbedömda handlingssituationer i den egna yrkespraktiken som berör frågor kring digitalisering. Dessa dilemman belyses sedan från olika perspektiv och teorier. Eget skrivande är en central metod för att reflektera över den egna yrkesrollen. Arbetet sker genom föreläsningar, process-skrivande och lärarledda skrivseminarier där deltagarna läser, samtalar om texterna och hjälps åt att föra deltagarnas texter vidare. Deltagaren kommer på detta sätt att träna sig i analys av sitt professionella omdöme, sin praktiska kunskap, i relation till de nya krav och utmaningar som uppstår med digitaliseringsprojektet.

Varje deltagare skriver på sin egen text och läser kurslitteraturen till varje gång. Litteraturen omfattar ca 25-50 sidor per tillfälle. Den färdiga sluttexten har ett omfång på 8-10 sidor som examineras. Kursen förutsätter aktivt deltagande både genom eget skrivande, diskussioner om de teoretiska texterna och diskussion om övriga deltagares texter. Kursdeltagare som examinerats med godkänt resultat erhåller kursintyg efter genomgången utbildning.

Forskarcirkeln kommer att använda sig av en sluten grupp på Digiteket.se som kursverktyg. Delar av kursen kommer att bli tillgängliga även för andra anställda (till exempel inledande föreläsning, frågeställningar, lästips). Slutprodukten blir en bok med ett urval av deltagarnas utvecklade essäer samt en podd där forskningsfrågorna diskuteras.

Tid

Uppstartsmöte på Kungliga biblioteket i Stockholm 14/2 2020
Föreläsning av Jonna Bornemark, professor i filosofi på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Grupp 1, 3, 4 träffas 14/2, 6/3, 27/3, 17/4, 15/5.  
Grupp 2 träffas: 14/2, 5/3, 26/3, 16/4, 14/5.
Alla datum kl. 10.00 – 15.00

Kostnad: Ingen kostnad

Anmälan: Senast 15/1 2020. Antalet deltagare i forskarcirkeln är begränsat, och vi kommer att göra ett urval för att försöka fördela platserna så jämnt som möjligt över landet.

Kursupplägg   Till anmälan

Kontakt och frågor

Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket, projektledare Digitalt förstmed användaren i fokus kerstin.olsson@kb.se

Britt Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm, utvecklingsledare
britt.lofdahl@sll.se