Seminarprogram Kristiansand 5. mars
Sørlandets Travpark


Alle presentasjoner vil bli publisert her etter siste messen.
 
bild

Kl. 9.00-9.10 Velkomstord fra VA og VVS produsentene  VVP
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – bransjens nye møteplass

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap den 26.november 2019. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken. Senteret vil tilby opplæring i planlegging, bygging og drift av vanninfrastruktur, med fokus på ledningsnett. Videre vil demonstrasjon og testing av teknologi og nye løsninger innen No-Dig, rørinspeksjon og leggemetoder stå sentralt. Gjennom senterets leveranser vil en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører få god teoretisk og praktisk innsikt i sentrale deler av VA-faget. Senteret vil bidra til økt kvalitet og effektivitet, og vil være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale ledningseiere, private aktører og utdanningsinstitusjoner.

Foredragsholder: Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP

bild

Kl. 9.15-10.00 Norge trenger et krafttak for vannbransjen
De neste 20 årene skal kommunene i Norge investere nær 300 milliarder kroner i vann og avløpssystemene. Det blir svært viktig at man nå evner å gjøre dette på en god nok måte for fremtiden. Norsk Vann jobber på mange områder for å bistå til at dette blir best mulig. Arbeidet mot myndighetene med utvikling av lovverk, nok kompetanse ut til kommuner og bransje samt få på plass et program for teknologiutvikling og innovasjon i bransjen.
I arbeidet for å bistå kommuner så jobber vi med å lage fagrapporter som er relevant, holde kurs og få på plass gode nettverk som kan avhjelpe de utfordringene som kommunene vil møte på de neste årene.
På VA-touren vil vi berøre temaer som vil være interessante for kommuneledelsene og bransjen forøvrig.
Foredragsholder: Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann

bild

Kl. 10.15-10.45 Erfaringer med gategods og kumtoppløsninger
Kumlokkene i gata har vært til irritasjon og plage for mange. Dårlige løsninger og mangelfull utførelse har i mange tilfeller medført løse rammer og klaprende lokk. Dette har også resultert i unødig høye driftskostnader for kummene.
Det finnes mange varianter av kumtopp-løsninger med sterke og svake sider. For å få en optimal og bærekraftig løsning er det viktig å velge riktig, slik at levetiden og driftskostnadene blir optimale.
Kumrammen skal ligge stabilt i veioverbygningen og egne seg best mulig i forbindelse med reasfaltering. Det er også viktig å unngå lekkasje av asfalt og grus ned i kummen for å unngå f.eks. kloakkstopp.

Foredragsholder: Dag Bruun Tobiassen, Kristiansand kommune

bild

Kl. 11.00-11.30 Pumpeløsninger for håndtering av overvann
Overvann er et høyaktuelt tema som følge av klimaendringer som fører til økt nedbør, høyere frekvens av ekstremvær, og økt risiko for flom og jordras som utgjør fare for bygninger og infrastruktur.
Det er stort fokus på overvannshåndtering i kommune og stat, og de fleste ønsker at nedbør skal håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen lokalt, og føres naturlig til åpne vannveier. Men i tilfeller med ekstreme nedbørsmengder klarer ikke nødvendigvis vannveiene å håndtere alt vannet. I slike situasjoner må man benytte pumper og pumpestasjoner for å flytte overvannet.

Foredragsholder: Geir Nilsen, Grundfos

bild

Kl. 12.45-13.15 Hvordan kan bruk av sanntidsdata gi vannbransjen økt innsikt
Foredragsholder: Arnstein Holthe, Powel og Ivan Rosenborg, KROHNE

 
bild
Kl. 13.30-14.00 Valg av renseløsninger for sanitært avløpsvann till spredt bebyggelse?
Hvilke forhold avgjør hvilken løsning som bør velges?
Valg av avløpsløsning i spredt bebyggelse er avhengig av flere faktorer, spesielt kommunens krav til renseløsning for et aktuelt område. Lokale forutsetninger har betydning for hvilken løsning som egner seg best , f.eks. grunnforhold, lokale drikkevannskilder, terrengforhold, tilgjengelig areal og utslippssted.
Aktuelle avløpsløsninger ved høye krav til rensing:
– Infiltrasjon
– Biologisk/kjemisk minirenseanlegg
– Filterbedanlegg (våtmarksfilter)
– Avløpsløsninger med kildeseparering av sortvann og gråvann
Foredragsholder: Michal Urban, Vestfold VPI
bild

Kl. 14.15-14.45 Overvann og BIM-løsninger
Foredrag om en av de viktigste utfordringene for våre kunder i disse klimatider:
- Ekstrem-nedbør krever effektive løsninger for overvannshåndtering
- Disse løsningene finnes nå i BIM, som er på full fart inn i VA bransjen
Foredragsholder: Vidar Handal, Norsk Wavin

Kl. 15.00-15.30 BIM løsninger i VA bransjen
I dag er det fortsatt mange som prosjekterer i 2D-tegninger og leverer tegninger på papir. Men det er ingen tvil om at fremtiden er 3D og papirløse prosjekter. Når det gjelder å anvende teknologien som er tilgjengelig, ligger nok VA-faget noe etter andre faggrupper. Men også her har vi sett en tydelig dreining mot 3D den siste tiden. I dette foredraget skal vi se nærmere på BIM prosessen. Hvordan kan vi lage en fullverdig papirløs VA-modell og eksportere den videre til en samhandlingsmodell?
Foredragsholder: Ieva Halvorsen eller Henrik Lundeby Grimstad, Focus Software