Seminarprogram Bergen 10. mars
Scandic Flesland Airport


Alle presentasjoner vil bli publisert her etter siste messen.
 
bild

Kl. 9.00-9.10 Velkomstord fra VA og VVS produsentene  VVP
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – bransjens nye møteplass

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap den 26.november 2019. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken. Senteret vil tilby opplæring i planlegging, bygging og drift av vanninfrastruktur, med fokus på ledningsnett. Videre vil demonstrasjon og testing av teknologi og nye løsninger innen No-Dig, rørinspeksjon og leggemetoder stå sentralt. Gjennom senterets leveranser vil en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører få god teoretisk og praktisk innsikt i sentrale deler av VA-faget. Senteret vil bidra til økt kvalitet og effektivitet, og vil være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale ledningseiere, private aktører og utdanningsinstitusjoner.

Foredragsholder: Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP

bild

Kl. 9.15-10.00 Norge trenger et krafttak for vannbransjen
De neste 20 årene skal kommunene i Norge investere nær 300 milliarder kroner i vann og avløpssystemene. Det blir svært viktig at man nå evner å gjøre dette på en god nok måte for fremtiden. Norsk Vann jobber på mange områder for å bistå til at dette blir best mulig. Arbeidet mot myndighetene med utvikling av lovverk, nok kompetanse ut til kommuner og bransje samt få på plass et program for teknologiutvikling og innovasjon i bransjen.
I arbeidet for å bistå kommuner så jobber vi med å lage fagrapporter som er relevant, holde kurs og få på plass gode nettverk som kan avhjelpe de utfordringene som kommunene vil møte på de neste årene.
På VA-touren vil vi berøre temaer som vil være interessante for kommuneledelsene og bransjen forøvrig.
Foredragsholder: Thomas Breen, Norsk Vann

bild

Kl. 10.15-10.45 Sikkerhet i vannkummer
Måten vi bygger vårt vannforsyningssystem på gjør vannkummen til en sentral og viktig del av dette. Tilgangen kummen gir til forsyningssystemet gir unik mulighet for lekkasjelytting, trykkprøving, uttak av vannprøver, vannuttak til midlertidig forsyning, desinfisering, tilgang for rengjøring av ledninger, ventiloperasjoner, brannventil/slukkevann, trykk og mengdemåling, samt trasé-søking. Alle disse funksjonene gjør at de som jobber med drift av nettet må fra tid til annen oppholde seg i kummen. Det er derfor av største viktighet at kummen er og oppleves som en sikker plass å oppholde seg.
Foredragsholder: Hans Hatmyr, Ulefos

bild

Kl. 11.00-11.30 Hvordan kan bruk av sanntidsdata gi vannbransjen økt innsikt
Foredragsholder: Marit Aase, Bergen kommune og Frode Sandøy, Powel

 
bild

Kl. 12.45-13.15 Mottakskontroll – hvordan sikre rett kvalitet?
Mottakskontroll er et viktig virkemiddel for å oppnå ønsket kvalitet i et ledningsanlegg, men mange ledningseiere er for utydelige i sine krav. Innlegget peker på viktigheten av en god mottakskontroll, og knytter dette sammen med utførelse og levetid. Er ulike entrepriseformer med på å begrense fokuset på en god mottakskontroll?
Foredragsholder: Ole-Jakob Bjerke, PAM

bild
Kl. 13.30-14.00 Hva er trykkavløp, og hvilke fordeler gir det sammenlignet med andre, mer tradisjonelle løsninger?
I forbindelse med EU’s vanndirektiv så har vi fått skjerpede krav til kloakkering også for spredt bebyggelse. Trykkavløp er et alternativ som blir mye diskutert i bransjen. Hva er trykkavløp? Fordeler sammenlignet med alternative løsninger og hva er viktig å huske på.
Foredragsholder: Jan Erik Engesæth, Xylem
Kl. 14.15-14.45 BIM løsninger i VA bransjen
I dag er det fortsatt mange som prosjekterer i 2D-tegninger og leverer tegninger på papir. Men det er ingen tvil om at fremtiden er 3D og papirløse prosjekter. Når det gjelder å anvende teknologien som er tilgjengelig, ligger nok VA-faget noe etter andre faggrupper. Men også her har vi sett en tydelig dreining mot 3D den siste tiden. I dette foredraget skal vi se nærmere på BIM prosessen. Hvordan kan vi lage en fullverdig papirløs VA-modell og eksportere den videre til en samhandlingsmodell?
Foredragsholder: Ieva Halvorsen eller Henrik Lundeby Grimstad, Focus Software
bild

Kl. 15.00-15.30 Hvordan tilbakestrømssikre vårt drikkevann?
Alle installasjoner koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for tilbakestrømning og forurense vannet hvis tilbakestrømningsbeskyttelse ikke er montert. Vi ser igjennom hvilket type utstyr som kreves for å tilfredsstille krav, forskrifter og lovverk.

Foredragsholder: Artur Burdek, Froster