Seminarprogram Oslo 12. mars
X Meeting Point


Alle presentasjoner vil bli publisert her etter siste messen.
 
bild

Kl. 9.00-9.10 Velkomstord fra VA og VVS produsentene  VVP
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – bransjens nye møteplass
Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap den 26.november 2019. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken. Senteret vil tilby opplæring i planlegging, bygging og drift av vanninfrastruktur, med fokus på ledningsnett. Videre vil demonstrasjon og testing av teknologi og nye løsninger innen No-Dig, rørinspeksjon og leggemetoder stå sentralt. Gjennom senterets leveranser vil en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører få god teoretisk og praktisk innsikt i sentrale deler av VA-faget. Senteret vil bidra til økt kvalitet og effektivitet, og vil være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale ledningseiere, private aktører og utdanningsinstitusjoner.

Foredragsholder: Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP

bild

Kl. 9.15-10.00 Norge trenger et krafttak for vannbransjen
De neste 20 årene skal kommunene i Norge investere nær 300 milliarder kroner i vann og avløpssystemene. Det blir svært viktig at man nå evner å gjøre dette på en god nok måte for fremtiden. Norsk Vann jobber på mange områder for å bistå til at dette blir best mulig. Arbeidet mot myndighetene med utvikling av lovverk, nok kompetanse ut til kommuner og bransje samt få på plass et program for teknologiutvikling og innovasjon i bransjen.
I arbeidet for å bistå kommuner så jobber vi med å lage fagrapporter som er relevant, holde kurs og få på plass gode nettverk som kan avhjelpe de utfordringene som kommunene vil møte på de neste årene.
På VA-touren vil vi berøre temaer som vil være interessante for kommuneledelsene og bransjen forøvrig.
Foredragsholder: Thomas Breen, Norsk Vann

bild

Kl. 10.15-10.45 Fra PDF til maskinlesbar data
Pipelife Norge forteller om sin digitale reise fra PDF til maskinlesbare data. Hvordan jobber produsenter for å møte de nye digitale kravene? Hvorfor er Product Data Templates og GTIN viktig?
Foredragsholder: Knut Jøssang, Pipelife

bild

Kl. 11.00-11.30 Konsoller i vannkummer
Med en økende bruk av kombiventiler i vannkummer har konsollene blitt en viktig og sentral del i vannkummen. Konsollen er den sentrale detaljen som forbinder kombiventil og kum. På den måten skal den overføre aktuelle krefter fra rørsystemet ned i kumbunnen. Nye modeller av kombiventiler gjør at sammenstilling av alle deler i en kum er mer krevende enn tidligere. Det er derfor viktig at de som prosjekterer, bestiller, monterer og leverer de komplette kummen, har kunnskap om tilgjengelig løsninger og hvilke krav som stilles til en sikker kum både for driftspersonell og for en langsiktig og sikker vannforsyning.
Foredragsholder: Johan G. Refsahl, Furnes Jernstøperi

Kl. 12.45-13.15 BIM løsninger i VA bransjen
I dag er det fortsatt mange som prosjekterer i 2D-tegninger og leverer tegninger på papir. Men det er ingen tvil om at fremtiden er 3D og papirløse prosjekter. Når det gjelder å anvende teknologien som er tilgjengelig, ligger nok VA-faget noe etter andre faggrupper. Men også her har vi sett en tydelig dreining mot 3D den siste tiden. I dette foredraget skal vi se nærmere på BIM prosessen. Hvordan kan vi lage en fullverdig papirløs VA-modell og eksportere den videre til en samhandlingsmodell?
Foredragsholder: Ieva Halvorsen eller Henrik Lundeby Grimstad, Focus Software
bild
Kl. 13.30-14.00 Innovative løsninger for overvåking av drikkevannsdistribusjon
- Sanntids måling av vannkvalitet ved vannverk og i rør nettet
- Økt kontroll av lekkasje i rørgater ved hjelp av strømningsmåling
Foredragsholder: Magnus Lundin, Uponor Infra
bild

Kl. 14.15-14.45 Mottakskontroll – hvordan sikre rett kvalitet?
Mottakskontroll er et viktig virkemiddel for å oppnå ønsket kvalitet i et ledningsanlegg, men mange ledningseiere er for utydelige i sine krav. Innlegget peker på viktigheten av en god mottakskontroll, og knytter dette sammen med utførelse og levetid. Er ulike entrepriseformer med på å begrense fokuset på en god mottakskontroll?

Foredragsholder: Ole-Jakob Bjerke, PAM

bild

Kl. 15.00-15.30 Hvordan kan bruk av sanntidsdata gi vannbransjen økt innsikt
Case: Lillehammer kommune

Foredragsholder: Ivan Rosenborg, KROHNE og Frode Sandøy, Powel