Seminarprogram Trondheim 17. mars
Scandic Lerkendal


Alle presentasjoner vil bli publisert her etter siste messen.
 
bild

Kl. 9.15-10.00 Velkomstord fra VA og VVS produsentene  VVP
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – bransjens nye møteplass
Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap den 26.november 2019. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken. Senteret vil tilby opplæring i planlegging, bygging og drift av vanninfrastruktur, med fokus på ledningsnett. Videre vil demonstrasjon og testing av teknologi og nye løsninger innen No-Dig, rørinspeksjon og leggemetoder stå sentralt. Gjennom senterets leveranser vil en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører få god teoretisk og praktisk innsikt i sentrale deler av VA-faget. Senteret vil bidra til økt kvalitet og effektivitet, og vil være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale ledningseiere, private aktører og utdanningsinstitusjoner.

Foredragsholder: Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP

bild

Kl. 10.15-10.45 Hvordan kan bruk av sanntidsdata gi vannbransjen økt innsikt
Foredragsholder: Arild Skjelstad, Stjørdal kommune og Arnstein Holthe, Powel

bild
Kl. 11.00-11.30 Innovative løsninger for overvåking av drikkevannsdistribusjon
- Sanntids måling av vannkvalitet ved vannverk og i rør nettet
- Økt kontroll av lekkasje i rørgater ved hjelp av strømningsmåling
Foredragsholder: Magnus Lundin, Uponor Infra
bild

Kl. 12.45-13.15 Hvordan tilbakestrømssikre vårt drikkevann?
Alle installasjoner koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for tilbakestrømning og forurense vannet hvis tilbakestrømningsbeskyttelse ikke er montert. Vi ser igjennom hvilket type utstyr som kreves for å tilfredsstille krav, forskrifter og lovverk.
Foredragsholder: Artur Burdek, Froster

bild

Kl. 13.30-14.00 Fra PDF til maskinlesbar data
Pipelife Norge forteller om sin digitale reise fra PDF til maskinlesbare data. Hvordan jobber produsenter for å møte de nye digitale kravene? Hvorfor er Product Data Templates og GTIN viktig?
Foredragsholder: Knut Jøssang, Pipelife

bild

Kl. 14.15-14.45 Sikkerhet i vannkummer
Måten vi bygger vårt vannforsyningssystem på gjør vannkummen til en sentral og viktig del av dette. Tilgangen kummen gir til forsyningssystemet gir unik mulighet for lekkasjelytting, trykkprøving, uttak av vannprøver, vannuttak til midlertidig forsyning, desinfisering, tilgang for rengjøring av ledninger, ventiloperasjoner, brannventil/slukkevann, trykk og mengdemåling, samt trasé-søking. Alle disse funksjonene gjør at de som jobber med drift av nettet må fra tid til annen oppholde seg i kummen. Det er derfor av største viktighet at kummen er og oppleves som en sikker plass å oppholde seg.
Foredragsholder: Hans Hatmyr, Ulefos

Kl. 15.00-15.30 BIM løsninger i VA bransjen
I dag er det fortsatt mange som prosjekterer i 2D-tegninger og leverer tegninger på papir. Men det er ingen tvil om at fremtiden er 3D og papirløse prosjekter. Når det gjelder å anvende teknologien som er tilgjengelig, ligger nok VA-faget noe etter andre faggrupper. Men også her har vi sett en tydelig dreining mot 3D den siste tiden. I dette foredraget skal vi se nærmere på BIM prosessen. Hvordan kan vi lage en fullverdig papirløs VA-modell og eksportere den videre til en samhandlingsmodell?
Foredragsholder: Ieva Halvorsen eller Henrik Lundeby Grimstad, Focus Software