Seminarprogram Hamar 19. mars
Scandic Hamar


Alle presentasjoner vil bli publisert her etter siste messen.
 
bild

Kl. 9.00-9.10 Velkomstord fra VA og VVS produsentene VVP
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – bransjens nye møteplass

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap den 26.november 2019. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken. Senteret vil tilby opplæring i planlegging, bygging og drift av vanninfrastruktur, med fokus på ledningsnett. Videre vil demonstrasjon og testing av teknologi og nye løsninger innen No-Dig, rørinspeksjon og leggemetoder stå sentralt. Gjennom senterets leveranser vil en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører få god teoretisk og praktisk innsikt i sentrale deler av VA-faget. Senteret vil bidra til økt kvalitet og effektivitet, og vil være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale ledningseiere, private aktører og utdanningsinstitusjoner.

bild

Kl. 9.15-10.00 Norge trenger et krafttak for vannbransjen
De neste 20 årene skal kommunene i Norge investere nær 300 milliarder kroner i vann og avløpssystemene. Det blir svært viktig at man nå evner å gjøre dette på en god nok måte for fremtiden. Norsk Vann jobber på mange områder for å bistå til at dette blir best mulig. Arbeidet mot myndighetene med utvikling av lovverk, nok kompetanse ut til kommuner og bransje samt få på plass et program for teknologiutvikling og innovasjon i bransjen.
I arbeidet for å bistå kommuner så jobber vi med å lage fagrapporter som er relevant, holde kurs og få på plass gode nettverk som kan avhjelpe de utfordringene som kommunene vil møte på de neste årene.
På VA-touren vil vi berøre temaer som vil være interessante for kommuneledelsene og bransjen forøvrig.
Foredragsholder: Thomas Breen, Norsk Vann

bild

Kl. 10.15-10.45 Helt tette vannkummer i betong
Er det mulig med dagens metoder?
- Utfordringer med vann i kummer
- Forslag til løsninger i samarbeid med leverandører
- Utførelse
- Oppfølging
Foredragsholder: Trym Edvardsen, HIAS IKS

bild
Kl. 11.00-11.30 Hvordan kan bruk av sanntidsdata gi vannbransjen økt innsikt
Case: Lillehammer kommune
Foredragsholder: Ivan Rosenborg, KROHNE og Frode Sandøy, Powel
bild

Kl. 12.45-13.15 Hva er trykkavløp, og hvilke fordeler gir det sammenlignet med andre, mer tradisjonelle løsninger?
I forbindelse med EU’s vanndirektiv så har vi fått skjerpede krav til kloakkering også for spredt bebyggelse. Trykkavløp er et alternativ som blir mye diskutert i bransjen. Hva er trykkavløp? Fordeler sammenlignet med alternative løsninger og hva er viktig å huske på.
Foredragsholder: Roar Larsen, Xylem

bild

Kl. 13.30-14.00 Overvann og BIM-løsninger
Foredrag om en av de viktigste utfordringene for våre kunder i disse klimatider:
- Ekstrem-nedbør krever effektive løsninger for overvannshåndtering
- Disse løsningene finnes nå i BIM, som er på full fart inn i VA bransjen
Foredragsholder: Glenn Paalshuus, Norsk Wavin

bild

Kl. 14.15-14.45 Pumpeløsninger for håndtering av overvann
Overvann er et høyaktuelt tema som følge av klimaendringer som fører til økt nedbør, høyere frekvens av ekstremvær, og økt risiko for flom og jordras som utgjør fare for bygninger og infrastruktur.
Det er stort fokus på overvannshåndtering i kommune og stat, og de fleste ønsker at nedbør skal håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen lokalt, og føres naturlig til åpne vannveier. Men i tilfeller med ekstreme nedbørsmengder klarer ikke nødvendigvis vannveiene å håndtere alt vannet. I slike situasjoner må man benytte pumper og pumpestasjoner for å flytte overvannet.

Foredragsholder: Geir Nilsen, Grundfos

Kl. 15.00-15.30 Valg av renseløsninger for sanitært avløpsvann till spredt bebyggelse?
Hvilke forhold avgjør hvilken løsning som bør velges?

Valg av avløpsløsning i spredt bebyggelse er avhengig av flere faktorer, spesielt kommunens krav til renseløsning for et aktuelt område. Lokale forutsetninger har betydning for hvilken løsning som egner seg best , f.eks. grunnforhold, lokale drikkevannskilder, terrengforhold, tilgjengelig areal og utslippssted.
Aktuelle avløpsløsninger ved høye krav til rensing:
– Infiltrasjon
– Biologisk/kjemisk minirenseanlegg
– Filterbedanlegg (våtmarksfilter)
– Avløpsløsninger med kildeseparering av sortvann og gråvann
Foredragsholder: Michal Urban, Vestfold VPI