Tillbaka till programssidan
Att testa sig fram – desingprocessen som verktyg för levande


gator och gemensamma platser


Våra gator och gemensamma platser är i förändring. Hållbara transportsystem, klimatanpassning, inkludering, ekosystemtjänster och tillgänglighet är bara några exempel på frågor som alla samsas i det offentliga. Utmaningarna är ofta uppenbara, lösningarna kan däremot kräva helt nya tankesätt och samverkansmodeller.

Här kan designprocessen vara ett användbart verktyg. Den innebär ett utforskande arbetssätt med förmågan att inkludera flera perspektiv och öppna upp för lösningar som inte alltid är självklara från start.

Under den här sessionen presenteras olika perspektiv och exempel på hur designprocessen kan vara till hjälp för att lösa komplexa omställningsutmaningar – med särskilt fokus på våra gator och gemensamma platser.

Medverkande:
Pia McAleenan, Chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID
Dan Hill, Vinnova
Daniel Byström, ArkDes
Moderator: Karin Svensson, ArkDes

Medverkande myndigheter och aktörer:
ArkDes, Vinnova

Delmål under mål 11: 11.2, 11.3, 11.6

Vad är en designprocess?
Vad innebär det egentligen att arbeta i en designprocess? Hur går det till? Efter många år som verksam inom kommunala och regionala processer fick Pia McAleenan upp ögonen för designmetodiken och dess potential. Idag är hon chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på Svid där hon bland annat är projektledare för Förnyelselabbet. Under sessionen berättar hon om vad designprocessen är samt om de möjligheter som finns inbäddade i ett designorienterat arbetssätt.

Design för framtidens kvarter och stadsdelar (eng)
Dan Hill är designer med lång erfarenhet av att arbeta med designdrivna projekt i stadsmiljö. Han har arbetat bland annat i London och Helsingfors med att skapa förändringsprocesser och innovation med hjälp av design. Idag arbetar han som Director of Strategic Design på Vinnova, med fokus på att lösa komplexa samhällsutmaningar. Under sessionen berättar Dan om hur design kan användas för utveckling av både kvarter och stadsdelar.
OBS. Föreläsningen hålls på engelska.

Street Moves – förändrar gatan med design
Street Moves är ett projekt som, med hjälp av designmetodik och långsiktigt lärande, testar möjliga lösningar för framtidens hållbara, hälsosamma och levande gaturum. Projektet har pågått i snart två års tid, engagerat ett stort antal behovsägare och har bland annat genererat tre fullskaliga prototyper som testats i Stockholm. Just nu pågår liknande processer i Göteborg, Umeå och Helsingborg. Daniel Byström, designstrateg, berättar om projektet, processen och de resultat som hitintills har uppnåtts.