Mia Rajalin

Mia Rajalin

Mia Rajalin är medicine doktor och legitimerad psykolog. Hon arbetar inom specialistpsykiatrin i Region Stockholm med fokus på suicidprevention. Hon är också studierektor för psykologer inom psykiatri Södra.
 
Under våren 2017 diagnostiserades hon med lungcancer som därefter har opererats och behandlats. Hon är en engagerad patientföreträdare i olika sammanhang med fokus på tidig upptäckt av allvarlig sjukdom.

Mia är en av initiativtagarna till den nystartade innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova. Det övergripande målet är att skapa en nationell kontaktpunkt för systeminnovation som bidrar till att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Nollvision cancer ska bidra till att göra Sverige världsledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning av cancer. Den nationella cancersamordnaren och RCC i samverkan är navet i innovationsmiljön. Inledningsvis avgränsas insatserna till lungcancer.