Simon Ekman

Simon Ekman är överläkare och docent i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Han disputerade i molekylär cellbiologi år 2000 vid Ludwiginstitutet för Cancerforskning, Uppsala Universitet, var postdoktor vid Uppsala Universitet och 2011-2012 gästforskare vid University of Colorado, Denver, USA.

Hans kliniska arbete och forskning fokuserar på thoraxonkologi, främst lungcancer, och inkluderar både kliniska och prekliniska studier. Ett särskilt intresse är translationell forskning med studier av biomarkörer och läkemedelsutveckling.

Simon har deltagit i utarbetandet av behandlingsrekommendationer för lungcancer och matstrupscancer i Sverige, liksom  i europeiska riktlinjer för behandling av avancerad lungcancer. Han är medlem i svenska planeringsgruppen för lungcancer och är aktiv i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) och European Society of Medical Oncology (ESMO) där han är fakultetsmedlem.

Simon Ekman är nodsamordnare vid Karolinska Institutet för Partnership for Precision Medicine in Cancer (PPMC), ett nationellt nätverk inom cancer som stöds av Sjöbergstiftelsen.