Talare

25 mars 2020

EVA SVEMAN
Eva arbetar som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner.
Eva är samordningsansvarig för rättsområdet Konkurrens- och upphandling på SKR:s juridiska avdelning och har arbetat i många år med upphandlingsjuridik. 
Du kan lyssna på Eva dag 1 kl. 10.20 – 10.50
Aktuellt inom upphandlingsjuridiken

 
VIVEKA HEIMER
Viveka är advokat, senior Associate på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Viveka har flerårig erfarenhet av att arbeta inom rättsområdet offentlig upphandling och biträder både offentliga och privata aktörer i överprövningsprocesser och större upphandlingsprojekt. 
Du kan lyssna på Viveka dag 1 kl. 10.50 – 11.10
Nordisk utblick

 
bild
CARL RYRBERG
Carl arbetar som upphandlingsjurist på Region Örebro län. Han har arbetat med upphandlingsjuridik både på affärsjuridisk byrå och som upphandlare och undervisar i ämnet på Örebro universitet.
Du kan lyssna på Carl dag 1 kl. 11.10 – 11.40
Upphandlingsprinciperna i teori och praktik

 

KATHARINA HÖGDIN
Katharina arbetar som Nationell Miljöstrateg på Nationella Kansliet Hållbar Upphandling.

Katharina arbetar med att samordna och stötta Sveriges regioners arbete med att utveckla och dela kunskapen om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval samt att utveckla och följa upp miljökrav vid upphandling. Katharina har tidigare arbetat som miljökemist på Varuförsörjningen med hållbarhetskrav i upphandling samt utformning av miljöriktlinjer och strategier.
Katharina kan du lyssna till dag 1 kl. 11.40 – 12.10
Nationell miljösamordning

26 mars 2020

bild

LENA SVENDSEN 

Lena är projektledare för Innovationsmotorer på Swedish Medtech och har tidigare arbetat på Vinnova, bl. a. som programledare för Utmaningsdriven Innovation. Lena har även arbetat på Näringsdepartementet, först som myndighetshandläggare för Vinnova, därefter arbetade hon brett med Innovationspolicy med särskilt ansvar för bland annat innovationsupphandling. På Swedish Medtech arbetar Lena, förutom med Innovationsmotorer, med två av våra medlemsgrupper, ICT-gruppen och Onkologigruppen. Lena har doktorerat i Materialteknik och har också tidigare arbetat i ett snabbväxande start-up där de introducerade ett nytt material på marknaden. 
Du kan lyssna på Lena  dag 2, kl. 09.00 – 10.00 eller kl. 10.30 – 11.30
Innovationsresan fortsätter
 

ERIK REINICKE
Erik är sjuksköterska i grunden och har huvudsakligen arbetat som chef och ledare inom vårdverksamhet och IT. Nu leder Erik ”Ekosystem för e-Hälsa”, ett projekt inom Innovationsmotorerna. Projektets mål är att skapa ”En hälso- och sjukvård som med hjälp av modern teknologi skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar i många fall kan vårdas eller vårda sig själva i hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus.” Rent konkret handlar det om att implementera en vårdform med hemmonitorering för 5-10000 patienter i regionen.
Du kan lyssna på Erik kl. 09.00 - 10.00 eller kl. 10.30 - 11.30
Innovationsresan fortsätter

 
bild

Elham Pourazar

Elham är strateg innovation & partnerskap på Region Västerbotten. Elham leder Region Västerbottens strategiska arbete med värdeskapande innovation i partnerskap i hälso- och sjukvården, för nyttiggörande i vårdens vardag. I grunden statsvetare och nationalekonom med internationell erfarenhet av att leda och driva strategiskt och operativt utvecklingsarbete, kapacitetsbyggnad och förändringsledning inom FN och internationella organisationer, i partnerskap med offentliga och privata aktörer samt civilsamhälle.
Du kan lyssna på Elham dag 2 kl. 09.00 – 10.00 eller kl. 10.30 – 11.30
Innovationsresan fortsätter

bild

DANIEL KOERNIG
Daniel arbetar som delprojektledare i projektet "Ekosystem för e-Hälsa", Region Östergötland
Daniel har en bakgrund som systemförvaltare och verksamhetsutvecklare inom journalsystemen i Region Östergötland. Nu arbetar han som projektledare och i projektet "Ekosystem för e-Hälsa" som delprojektledare över områdena upphandling, driftsättning av upphandlad hemmonitoreringslösning samt överlämning till och formning av MTIT-utförarorganisation. 
Du kan lyssna på Daniel kl. 09.00 - 10.00 eller kl. 10.30 - 11.30
Innovationsresan fortsätter

bild

VIKTOR BOLLING
Viktor arbetar som upphandlare i projektet "Ekosystem för e-Hälsa Inköp" på Region Östergötland. Viktor har arbetat med upphandlingar av varor, tjänster, entreprenader och IT de senaste sju åren. På Region Östergötland ligger fokus framförallt på upphandling av medicinteknisk utrustning. I projektet ”Ekosystem för e-Hälsa" ansvarar Viktor för upphandlingen av hemmonitoreringslösningen”.
Du kan lyssna på Viktor kl. 09.00 - 10.00 eller kl. 10.30 - 11.30
Innovationsresan fortsätter

bild

TOMAS BYSTRÖM
Tomas är utredare på Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik. Han arbetar huvudsakligen med att informera om regelverket för medicintekniska produkter och gränsdragningar mot andra regelverk och har svarat på tusentals regulatoriska frågor under sina snart 8 år på myndigheten. En gedigen utbildning inom naturvetenskap med forskarerfarenhet, arbete med produktutveckling och grundmurat teknikintresse ligger till grund för förståelsen och engagemanget för vikten av säkra och ändamålsenliga medicintekniska produkter i allmänhet och de som upphandlas till hälso- och sjukvård i synnerhet. 
Du kan lyssna till Tomas kl. 09.00 - 10.00 eller kl. 10.30 - 11.30
MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv


bild
PETER LÖWENDAHL
Peter arbetar deltid som Director Quality & Regulatory Affairs på Bioservo Technolgies AB och resten av tiden som Q&RA och managementkonsult för Hoff&Lowendahl AB. Peter är ledamot i 5 styrelser varav en är Swedish Medtech och där är han även ordförande i branschföreningens fokusgrupp Regulatory Affairs.  Peter har tidigare varit koncernansvarig för Q&RA inom Elekta och Globalt regulatory ansvarig för GE Healthcare Lifescience division.
Du kan lyssna på Peter kl. 09.00 - 10.00 eller kl. 10.30 - 11.30
MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv

 
bild

HANNA AXELSSON
Hanna arbetar som projektledare, Informationsteknik och ledningssystem på Svenska institutet för standarder (SIS). Arbetar sedan våren 2019 som projektledare inom standardisering på Svenska institutet för standarder (SIS). Projektleder ett flertal olika kommittéer – TK 451 Finansiella system, TK 448 Teknik och stödsystem för personlig identifiering, TK 590 E-handel samt den alldeles nystartade kommittén TK 618 Säkra affärer. Är jurist i grunden och har tidigare arbetat på domstol samt humanjuridisk advokatbyrå – erfarenheter som kommer väl till användning även i arbetet med standardisering.
Du kan lyssna på Hanna kl. 09.00 – 10.00 eller kl. 10.30 – 11.30
En tro på standard för säkra affärer

bild

CATHERINE BORGKVIST
Catherine arbetar som kvalitetschef och dataskyddsombud på Inyett. I sin roll som kvalitetschef på Inyett så ansvarar Catherine för företagets ISO 9001 & ISO 14001 arbete, är dataskyddsombud och fungerar som stödfunktion för hela organisationen vid upphandlingar. Det stora intresset för juridik, lag & rätt har gjort att Catherine kommer att påbörja sin tjänstgöring som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt i januari 2020. Hon är även ordförande i den alldeles nystartade kommittén TK 618 Säkra affärer. 
Du kan lyssna på Catherine kl. 09.00 – 10.00 eller kl. 10.30 – 11.30
En tro på standard för säkra affärer

bild

GUNILLA THÖRNWALL BERGENDAHL 

Gunilla arbetar som projektledare/senior advisor vid Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner. Gunilla är ansvarig för SKR:s arbete med Samverkansreglerna , har tidigare arbetat strategiskt med läkemedelsfrågor och är f.n. projektledare för införandet av regionernas samverkansmodell för medicinteknik.
Du kan lyssna till Gunilla dag 2 kl. 12.40 – 13.10
Nya regler för bättre samverkan

bild

GUSTAV GRANGERT
Gustav är delprojektledare inom SKR:s kunskapsstyrningsorganisation, projektet ordnat införande av medicinteknik
Du kan lyssna på Gustav dag 2 kl. 13.10 – 14.00
Ordnat införande av medicinsk teknik
 

bild

JAN LILIEMARK

Jan har en bakgrund som specialist i onkologi och hematologi, sedan 2001 professor i farmakoterapi. Förutom som kliniker har han arbetat som medicinsk rådgivare på läkemedelsbolag, ämnesområdeschef på läkemedelsverket och på senare tid som avdelningschef på SBU. Som projektledare var Jan med och startade upp det samverkansmodellen för det ordnade införandet för nya läkemedel och har deltagit i arbetet i NT-rådet sedan dess. Jan är sedan 1 januari ordförande i MTP-rådet som granskar och rekommenderar nya medicintekniska produkter.
Du kan lyssna på Jan dag 2 kl.13.10 - 14.00
Ordnat införande av medicinsk teknik


bild

SOFIA MEDIN
Sofia arbetar på SKR som koordinator för den nya samverkansmodellen för medicinteknik där det Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet ingår. Det innebär bland annat att samordna regionernas gemensamma arbete för ordnat införande av medicinteknik. Sofia kommer närmast från rollen som chefsstrateg på Swedish Medtech.
Du kan lyssna till Sofia dag 2 kl. 13.10 – 14.00
Ordnat införande av medicinsk teknik


bild

ANNA FRANKZEN STARRIN
Anna är kulturantropolog och drivs av att få företag att våga spana in i framtiden för att hitta sin väg i den digitala transformation, med hållbar utveckling som mål. Anna genomför trendstudier och innovationsarbeten för företag i många olika branscher.

Du ska inte ge människor det de säger att de vill ha, du ska ge dem det de ännu inte vet att de vill ha!
Sitt smeknamn till trots pratar Anna om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Hon tar reda på vad vi människor tänker, tycker, vill  och behöver i framtiden. Anna är en av trendspanarna i den globala trendspaningscommunitien som heter Trendwatching och har ett enormt framtidsbibliotek med megatrenderna och spännande case från världens alla hörn.

I dag när företag inte blir lika gamla, nya innovationer kommer och går och start-up bolag ändrar förutsättningar för hela branscher, är det lätt att känna digital ångest. Anna vill hjälpa att lindra den ångesten och få oss att hitta nya och individanpassade vägar i den digitala transformationen. Hon har också en tydlig agenda - att få oss att reflektera över hur vi kan skapa en hållbar utveckling. 

Anna är entreprenören som har varit med och drivit stora framtidsstudier, så som den globala studien Urban trends, the future of cities, Framtidens boende, framtidens möten, framtidens kontor med flera. Hon medverkar regelbundet i radio och TV, skriver artiklar, håller föreläsningar och driver innovationsarbeten med företag och organisationer. Hon är också erfaren moderator. På ett ödmjukt, allvarligt och humoristiskt sätt guidar hon sin publik in i framtiden
Du kan lyssna till Anna dag 2 kl. 14.30 – 15.15
Framtiden i vården och digitalisering